Oppjusteringen for 2022 drives av høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet, leting og konseptstudier. Det har blant annet blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på en ny utbygging. Dette prosjektet var ikke med i anslagene i forrige undersøkelse.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 2. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Investeringsanslaget for 2022 indikerer en nedgang på 8,0 prosent fra året før viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Dette er om lag det samme fallet som ble antydet i forrige investeringsundersøkelse.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Marginalt lavere investeringsanslag for 2023

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 blir nå oppgitt til 130,6 milliarder kroner, som er 0,6 prosent lavere enn tallet oppgitt i førstegangsanslaget for 2023 fra forrige undersøkelse i februar.

Anslaget for 2023 er 8,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 2. kvartal 2021. Dette er et høyere fall enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2023 et fall på 5,1 prosent. Det sterkere fallet som indikeres nå kommer mest som følge av en oppgang i det tilsvarende anslag for 2022, gitt i 2. kvartal i fjor, men også på grunn av at anslaget for 2023 nå er litt lavere enn i forrige måling, som illustrert i figur 2 over.

Det er spesielt anslagene for felt i drift og leting og konseptstudier som bidrar til den indikerte nedgangen for 2023, men det anslås også en klar nedgang i nedstengning og fjerning. Det anslås en kraftig oppgang i de mindre kategoriene landvirksomhet og rørtransport i 2023, og en mindre oppgang i feltutbygging. Disse tre kategoriene bidrar dermed til å dempe noe den nedgangen som nå indikeres i 2023.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal året før. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Nye utbygginger vil heve anslaget for 2023 markant

Feltutbygginger kommer med i undersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å bistå næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet i kjølvannet av koronapandemien, gis det gunstig beskatning for alle utbygginger det leveres PUD på før utgangen av 2022. Det er ventet at det blir levert PUD på et svært høyt antall prosjekter i år, de aller fleste rett før årets utgang. De største blant disse er Wisting, NOA Fulla, Krafla, King Lear og Linnorm. Opprettholdes tidsplanene på de ventede prosjektene ligger det an til betydelig høyere investeringer i feltutbygging i 2023 enn det som nå ligger inne i undersøkelsen. De aller fleste av disse vil etter planen komme med i undersøkelsen i 1. kvartal 2023.

Høyere anslag for 2022

Anslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 167,2 milliarder kroner, som er 4,8 prosent høyere enn i forrige måling. Det er spesielt økte anslag innen feltutbygging, landvirksomhet, leting og konseptstudier som bidrar til oppjusteringen.

Anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 er nå 8,0 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 2. kvartal i fjor. Som figur 4 under viser er det er hovedsakelig anslagene for kategoriene feltutbygging og felt i drift som bidrar til nedgangen som indikeres fra 2021 til 2022, mens kategoriene landvirksomhet og leting derimot går litt i positiv retning og bidrar til å dempe den oppgitte nedgangen noe.

De mange kommende feltutbyggingene nevnt i omtalen av 2023 over vil hver for seg ha relativt lave utførte investeringer i år, både fordi utbygginger pleier å ha lave investeringer det første året og fordi de aller fleste utbyggingene ventes å komme i gang svært sent i år. Men siden de planlagte prosjektene er så mange vil de likevel kunne generere betydelige investeringer i 4. kvartal i år.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Investeringsfall i 1. kvartal 2022

Investeringene i 1. kvartal endte på om lag 40,4 milliarder kroner. Dette er 6,9 prosent lavere enn hva som ble anslått i 1. kvartal. De utførte investeringene er 13,0 prosent lavere enn i 4. kvartal 2021. De sesongjusterte tallene viser derimot et fall på kun 2,0 prosent. Dette har sammenheng med at investeringene sesongmessig pleier å være klart lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal.