I forrige måling indikerte oljeselskapenes investeringsanslag for 2022 en nedgang på 8,0 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2021 på samme tid i fjor. Som det framgår av figur 2 så har anslagene for inneværende år blitt justert opp med 3,3 prosent siden mai-tellingen. Det er særlig anslagene for felt i drift og leting som bidrar til oppjusteringen.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 3. kvartal samme år

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Oppjustert anslag også for 2023

Oljeselskapenes nyeste investeringsanslag for 2023 blir nå oppgitt til 135,3 milliarder kroner. Dette er 3,6 prosent mer enn i forrige telling.

Det er særlig anslaget for felt i drift og feltutbygging som bidrar til oppjusteringen. Økningen i feltutbygging har sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på to nye utbyggingsprosjekter og økningen i felt i drift kommer delvis som følge av at en del utbygginger er ferdigstilt og rapporteringen for disse feltene er overført til felt i drift.

Anslaget for letevirksomheten er derimot klart lavere enn i forrige måling, og bidrar til å dempe den samlede anslagsøkningen. Dette er det niende året på rad med til dels betydelig nedgang i leteanslaget fra målingen i mai til målingen i august for det neste året. Leteanslagene gitt i mai året før investeringsåret er basert på foreløpige budsjetter, som i stor grad reflekterer ønsket aktivitet i lisensen. I målingene i august, november og februar blir disse ønskene konfrontert med selskapenes totale letebudsjetter, riggtilgang og lignende, slik at anslagene gradvis blir mer realitetsorienterte. En del av letebrønnene som lå inne i forrige kvartals anslag er nå blitt forskjøvet fram i tid eller blitt avlyst på basis av ny informasjon og prioriteringer.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Anslaget for 2023 er 4,7 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 3. kvartal 2021. Dette er et lavere fall enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2023 et fall på 8,5 prosent. Det lavere fallet som indikeres nå kommer mest som følge av oppjusteringen av 2023-anslaget, men også på grunn av at det tilsvarende anslaget for 2022, gitt i 3. kvartal i fjor var lavere enn i målingen før, som illustrert i figur 2 over.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før¹

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Det er spesielt anslagene for leting og konseptstudier samt felt i drift som bidrar til den indikerte nedgangen for 2023, men det anslås også en klar nedgang i nedstengning og fjerning. Det anslås en kraftig oppgang i de mindre kategoriene landvirksomhet og rørtransport i 2023, og en mindre oppgang i feltutbygging. Disse tre kategoriene bidrar dermed til å dempe den nedgangen som nå indikeres i 2023.

Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet i kjølvannet av koronapandemien, gis det gunstig beskatning for alle utbygginger det leveres PUD på før utgangen av 2022. Det er derfor ventet at det blir levert PUD på svært mange prosjekter i 4. kvartal i år. De største blant disse er Wisting, NOA Fulla, Krafla og King Lear. Opprettholdes tidsplanene på de ventede prosjektene ligger det an til betydelig høyere investeringer i feltutbygging i 2023 enn det som nå ligger inne i undersøkelsen. Derfor bør nedgangen som indikeres for oljeinvesteringene i anslaget for 2023 tolkes med forsiktighet. De mange utbyggingsprosjektene som ventes mot slutten av året vil sannsynligvis gjøre at anslaget for 2023 vil bli kraftig oppjustert i de kommende målingene.

Høyere investeringsanslag gir lavere indikert fall i 2022

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 blir nå oppgitt til 172,8 milliarder kroner. Dette er 3,3 prosent høyere enn i forrige måling. Det er særlig økte anslag i felt i drift og leting og konseptstudier som bidrar til oppjusteringen. I tillegg er det kommet med to nye utbygginger i undersøkelsen siden sist. Likevel er anslaget for feltutbygging lavere enn i forrige måling. Hovedårsaken til det er at flere utbygginger er blitt ferdigstilt og er kommet i drift, slik at kostnader og anslag for disse feltene i denne målingen er blitt overført til kategorien felt i drift.

Anslaget for 2022 er med oppjusteringen i denne målingen 4,8 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 3. kvartal 2021. Den indikerte nedgangen for 2022 var i forrige måling på 8,0 prosent. Det er særlig feltutbygging som driver nedgangen som indikeres for 2022, men felt i drift og nedstengning og fjerning bidrar også negativt. De resterende hovedkategoriene bidrar i liten grad til den indikerte endringen i investeringsnivået fra 2021 til 2022.

Nedgangen i feltutbygging må ses i sammenheng med at flere utbyggingsprosjekter er satt i drift og andre i en avsluttende utbyggingsfase. De nye utbygginger som er kommet til erstatter ikke fullt ut nedgangen fra disse. Det er som nevnt i omtalen av 2023 over ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på en rekke utbygginger sent i år. Disse vil hver for seg ha relativt lave utførte investeringer i år, både fordi utbygginger pleier å ha lave investeringer det første året og fordi de aller fleste utbyggingene ventes å komme i gang svært sent i år. Men siden de planlagte prosjektene er så mange vil de likevel kunne generere betydelige investeringer i 4. kvartal i år.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år¹

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Marginalt sesongjustert fall i 2. kvartal 2020

Utførte investeringer i 2. kvartal endte på 43,9 milliarder kroner. Dette er 8,5 prosent høyere sammenlignet med de utførte investeringene i 2. kvartal 2021. De sesongjusterte tallene viser derimot en liten nedgang på 0,2 prosent. Dette må ses i sammenheng med at investeringene sesongmessig pleier å være klart høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal.

Årsanslaget for 2022 forutsetter moderat vekst i 2. halvår

Investeringene i 1. halvår i år er 2,7 prosent lavere enn utførte investeringer i 1. halvår i 2021. På bakgrunn av dette er man i rute i forhold til at nåværende anslag for 2022 indikerer et fall på 4,8 prosent. Med utførte investeringer på 84,3 milliarder kroner i 1. halvår forutsettes det investeringer på 88,5 milliarder kroner i 2. halvår, for at det nåværende anslaget for 2022 skal realiseres. Det vil i så fall representere en økning på 5 prosent fra 1. til 2. halvår. Tall fra de siste 20 årene viser at investeringene i gjennomsnitt har vært om lag 10 prosent høyere i 2. halvår enn i 1. halvår.

På den annen side, viser tall fra disse siste 20 årene at årsanslaget gitt i 3. kvartal i investeringsåret gjennomsnittlig har vært 4 prosent høyere enn de endelige investeringene. Det spesielle for inneværende år er alle utbyggingene som er ventet å komme mot slutten av året. Investeringene utført i år på disse prosjektene vil komme i tillegg til det som ligger inne i den nåværende målingen. Dette gir grunn til å tro at endelige investeringer i år vil være nærmere årsanslaget gitt i 3. kvartal enn i et normalår, Det er heller ikke utenfor mulighetsområdet at investeringene blir på nivå med eller høyere enn anslaget gitt i denne målingen.