Prisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter, nettleie og strømstøtte, endte på 143,5 øre/kWh i 2. kvartal, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er marginalt ned fra 143,8 øre/kWh i 1. kvartal, men et godt stykke unna toppene i 4. kvartal 2021 og 2022, da prisen var på henholdsvis 164,8 og 162,2 øre/kWh.

-   Etter en periode med veldig lave strømpriser i 2020 økte prisen kraftig i både 2021 og særlig 2022. I 1. kvartal i 2023 sank strømprisen for husholdninger med 11 prosent, men nå har altså prisutviklingen flatet ut, sier rådgiver Ståle Skrede.

Prisen for 2. kvartal ble dermed 30,7 prosent høyere enn gjennomsnittlig pris for 2. kvartal for de siste fem årene.

 -   Det er viktig å påpeke at prisene som oppgis her er gjennomsnitt for hele landet. Det var store prisvariasjoner mellom prisområder i Norge, og særlig mellom Sør- og Nord-Norge. Prisene i 2. kvartal var høyere i de tre sydligste prisområdene enn i prisområdene i Midt- og Nord-Norge, sier Skrede.

Nedgang i strømpris før strømstøtte

Landsgjennomsnittet for strømpris for husholdninger, for alle typer strømavtaler, uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtten, var på 84,7 øre/kWh i 2. kvartal. Dette er en nedgang på 23,3 prosent fra 1. kvartal. De siste fem årene har gjennomsnittspris uten avgifter og nettleie vært på 56 øre/kWh for 2. kvartal. Prisen for 2. kvartal i år er med andre ord fremdeles godt over historiske nivåer, ifølge Skrede. 

Nettleien var på 30,3 øre/kWh og avgiftene på 45,1 øre/kWh i gjennomsnitt for hele kvartalet. 

Strømstøtten ble i snitt på 16,5 øre/kWh for 2. kvartal 2023, ned fra 38,6 øre/kWh i 1. kvartal. Den kraftige nedgangen i strømstøtten henger sammen med den generelle nedadgående utviklingen i spotprisen på strøm, og kan i stor grad forklares med at månedsprisen på strøm i engrosmarkedet falt til litt over 70 øre/kWh for prisområdene NO1 og NO5 i Sør-Norge i mai og juni måned. Støtten beregnes ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen for hvert spotprisområde i Norge, og settes til 0 øre/kWh dersom snittprisen for en måned faller under 70 øre/kWh. Når prisen på strøm i engrosmarkedet faller, reduseres derfor også strømstøtten.

På det meste var strømstøtten på 176,1 øre/kWh, i 3. kvartal 2022.

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no).

I hele 2022 var det betydelig strømstøtte for husholdningskunder tilknyttet spotprisområdene med høye strømpriser i Sør-Norge. Det har redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt mye i disse prisområdene. I løpet av 2023 har strømstøtten blitt redusert på grunn av lavere spotpriser. 

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

-   Nedgangen i spotprisen på strøm er tett knyttet til utviklingen på det europeiske kontinentet. Her har lavere gasspriser og perioder med mye sol- og vindkraft bidratt til å presse prisene nedover. Risikoen for energiknapphet har blitt redusert ved at gasslagre har blitt fylt opp i påvente av den kommende vinteren, sier Skrede. 

En snørik vinter i Sør-Norge ga mye tilsig gjennom snøsmeltingen og løftet magasinfyllingen opp til nær medianen for de siste 20 årene, viser NVEs kvartalsrapport for kraftmarkedet (nve.no). Dette står i kontrast til utgangen av 2. kvartal i fjor, da magasinfyllingen i Norge var på rekordlavt nivå, og Statnett vurderte kraftsituasjonen i Sør-Norge til å være stram. 

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2023. Øre/kWh

Fremdeles variabel pris-kontrakter som er dyrest

Husholdninger med Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakter. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager. betalte mest for strømmen i 2. kvartal 2023, i likhet med foregående kvartal. Prisen på disse kontraktene lå på 120,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Andelen av strømforbruket i husholdninger med variabel priskontrakter fortsetter å synke, fra 4,4 prosent i 1. kvartal i år til 4,2 prosent i 2. kvartal, se Figur 4. 

Kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5).er den vanligste kontraktstypen for husholdninger og utgjorde i 2. kvartal 92,1 prosent av strømforbruket, uendret fra 1. kvartal.  I gjennomsnitt kostet denne kontraktstypen 84,4 øre/kWh i 2. kvartal 2023.

Priser for ulike typer fastpriskontrakter for husholdninger 2. kvartal:

  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 2. kvartal) med inntil 1-års varighet: 43,8 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 2. kvartal) med over 1-års varighet: 66,1 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter (inngått før 2. kvartal): 52,5 øre/kWh

Mange strømselskaper har den siste tiden sluttet å tilby nye fastprisavtaler på grunn av stor usikkerhet rundt prisutviklingen på strøm fremover. Prisen på de fastprisavtalene som fremdeles tilbys avhenger av hvilket spotprisområde husholdningskundene tilhører, og det er store prisforskjeller mellom spotprisområdene nord og sør i Norge. 

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2023. Prosent

Figur 4. Fordeling av kontraktstyper for husholdninger. Prosent

Tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri utenom kraftintensiv industri var på henholdsvis 80,8 og 76,4 øre/kWh i 2. kvartal 2023, eksklusive avgifter og nettleie, ned fra henholdsvis 110,2 og 103,2 øre/kWh i 1. kvartal. 

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 46,8 øre/kWh i 2. kvartal, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er en liten nedgang, fra 49,7 øre/kWh i 1. kvartal. 

Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som er nå. Strømprisen i kraftintensiv industri har av den grunn ikke hatt samme utvikling som prisen i andre næringer. 

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider (nve.no).

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Strømstøtten til husholdningene per kvartal beregnes ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk. Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.