Hovedformålet med databasen er å få et statistikksystem som gir muligheter til å sammenstille tall fra ulike årganger. Dette åpner for å gjennomføre bredere og større analyser av all den informasjon utdanningsfilene inneholder, spesielt gjennomstrømningsanalyser.

NUDB omfatter utdanningsstatistikk på individnivå tilbake til 1970. Disse opplysningene har tidligere stort sett vært tilgjengelige på såkalte 'årgangsfiler', dvs. filer med opplysninger for hvert enkelt år. De viktigste årgangsfilene er filen med registrerte studenter per 1. oktober, filen over avsluttet utdanning det foregående skoleåret, og et register over befolkningens høyeste fullførte utdanning (BHU). I tillegg kommer en rekke andre registre.

Det er gjort omfattende arbeid for å forbedre sammenliknbarheten over tid, ved at det er foretatt en bred faglig gjennomgang av alle grunnlagsfiler og -registre for å gjøre alle variablene sammenliknbare. I arbeidet med Nasjonal utdanningsdatabase er alle variabler gjennomgått og kodet om så langt bakover som mulig, slik at dataene er mest mulig konsistente. Opplysninger om norske studenter i utlandet er lagt inn f.o.m. 1986. Basen inneholder også opplysninger om demografiske forhold.

Dataene i basen er organisert for å forenkle uttaket av data, både internt og til forskere og andre.

Oppbygging av en forløpsbase

Når man bygger opp en slik base tar man utgangspunkt i grunnlagsregistre for offisiell statistikk. For utdanning utgjør dette de nevnte årgangsfiler for studenter per 1. oktober, filer over avsluttet utdanning og registeret over befolkningens høyeste fullførte utdanning. Disse bearbeides slik at filene blir sammenliknbare over tid. Nye data kobles mot gamle (årssett mot årssett) og sammenlikner variabel for variabel. Alle hendelser som inntreffer på hver variabel dateres og kodes som egne tilgangs-/avgangsrecorder etter ett sett av forhåndsdefinerte regler. Det er kun nye opplysninger som er interessante for datavarehuset. Hvert kurs (fag eller utdanning) som tas av en person, registreres som egne tilfeller, med start- og stoppdato for kurset.

Produksjon av den Nasjonale utdanningsdatabasen

Det er også lagt inn i basen en rekke forhåndsdefinerte gjennomstrømningsvariabler som skal gjøre det lettere å ta ut gjennomstrømningsindikatorer. Disse er av to typer, indikatorer som settes en gang og som ikke endrer seg, og indikatorer som det lages forløp på, som oppdateres hvert år. Eksempler på indikatorer som settes en gang er:

  • årstall for første gang registrert i videregående og høyere utdanning
  • årstall for første gangs fullføring av grunnskole, videregående opplæring, og forskjellige nivåer i høyere utdanning

I tillegg telles antall semester brukt før første fullføring på disse nivåene.

Eksempler på gjennomstrømningsvariabler som det lages forløp på er opptellinger av antall semester i utdanning på forskjellige nivåer.

Det er også laget en variabel som teller opp antall semester innen den aktuelle utdanningen, for å kunne si noe om studiene er fullført på normert tid. Dette er bare gjort for de studier der man følger et fastlagt studieløp, dette fordi det er vanskelig å vurdere hva som faktisk inngår som del av en grad i de mer modulære typene utdanning/grader.

Innhold

NUDB består av flere hovedtabeller. Noen er forløpstabeller/filer, det vil si at aktivitetene er datert med start- og sluttdato, mens andre ikke er organisert som forløpsfiler.

Mer informasjon om variabellister for utdanning.