Statistiske analyser 110

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til de kvantitative kunnskapsdata vi i dag har i Norge om kriminalitet og rettsvesen. Med hovedvekt på kriminalstatistikker og analyser publisert av SSB beskrives kriminalitetsutviklingen og dagens kriminalitetsbilde.

Det gis en presentasjon av strafferettssystemet, straffeprosessen og sentrale forhold som ligger bak tallene i kriminalstatistikkene. Utgangspunktet for de empiriske fremstillingene er at handlinger blir begått og definert som lovbrudd. Videre følges straffesaksgangen - fra anmeldelsene og ofrene, via identifiseringen av gjerningspersoner, og til en eventuell straff er gjennomført. Vi har sett nærmere på tema som alder, kjønn, sosial bakgrunn, regionale fordelinger, tilbakefall og trender i andre land.

Om publikasjonen

Tittel

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Ansvarlige

Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid, Reid Jone Stene

Serie og -nummer

Statistiske analyser 110

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Kriminalitet og rettsvesen

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7640-8

ISSN

1892-7521

Antall sider

186

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt