Om FD-Trygd

FD-Trygd inneholder opplysninger som er sentrale for forskning innen flere trygde- og sosialpolitiske områder. FD-Trygd kan ses på som en videreføring av Kirut, og ved hjelp av forløpsdataene i basen er det for eksempel mulig å studere hvordan personer over tid "beveger seg" mellom forskjellige typer trygdestatus, eller fra trygd til arbeid, og vice versa. FD-Trygd dekker hele befolkningen, og opplysningene kan derfor også nyttes til statistiske analyser for små regionale områder eller for små befolkningsgrupper, så langt antallet observasjoner gir god nok statistisk sikkerhet på de estimerte parametrene.

Dokumentasjon:

FD-trygd. Type prosjekt, organisering, forløpsdata og analysemuligheter Notater 99/24 (PDF)

Opplysningene i FD-Trygd er organisert i "tabeller" i databasen (Oracle-database). Det er en tabell for hvert temaområde eller hver ordning; for eksempel en tabell for igangværende utdanning, kapittel 3.2, en tabell for alderspensjon, kapittel 4.1, en tabell for overgangsstønad, kapittel 7.1, etc. Opplysningene i hver tabell gir informasjon om når en person kommer inn i ordningen eller i deler av ordningen (tilgang), og når en person går ut av ordningen eller av deler av ordningen (avgang). I tillegg er det for hver person registrert r det skjer endringer i personens forhold til ordningen. For å ta vare på slike endringer er det innen hver ordning/hver tabell innført variable (også kalt internvariable) for alle forhold som det er registrert endringer for i FD-Trygd. Innenfor ordningen alderspensjon kan for eksempel en endring for en bestemt person bestå i en ø ;kning i alderspensjonsdelen fra 50 prosent til 100 prosent. Dette er da angitt ved endringer i internvariabelen alderspensjonsdel, jf. kapittel 4.1.

Til analyseformål vil det som oftest være ønskelig å hente ut data fra flere tabeller samtidig. I FD-Trygd er dette mulig ved bruk av en felles "nøkkel" (fødselsnummer) som finnes i alle tabellene. Ved hjelp av "nøkkelen" kan vi sette sammen opplysninger fra flere ordninger/tabeller både på samme tidspunkt og over tid. Det er for eksempel mulig å ta ut data for personer som er i gang med en utdanning i perioden fra og med oktober 1992 til og med mai 1993, og for disse samtidig få registrert deres eventuelle bruk av overgangsstønad i den angitte perioden.

Forløpsanalyse går ut på å analysere tidsintervall mellom suksessive tilstandsendringer (hendelser), og med tiden som stokastisk variabel. Både tilgang til ordninger, avgang fra ordninger og endringer i personenes forhold til ordningene er å betrakte som tilstandsendringer for personene. I FD-Trygd er disse tilstandsendringene for alle variable registrert ved hjelp av egne datovariable. Datovariablene har forskjellige verdier. For en del tilstandsendringer inneholder datovariabelen verdien år, måned, dag (YYYYMMDD). For andre tilstandsendringer har datovariabelen verdien år, måned (YYYYMM) eller år (YYYY). Tilstandene er imidlertid ikke bestandig faktisk endret (oppdatert) så hyppig som verdien av datovariabelen (dateringen) gir uttrykk for. For å anskueliggjøre hvordan tilstandsendringer er datert og oppdatert i FD-Trygd har vi nedenfor vist til et par variable fra kapittel 4.1 (Alderspensjon).

Variabelnavn

Kortnavn

Datatype (Lengde)

Datering

Oppdateringskontroll

Koder

Kommentarer

Alderspensjondel

apd

number (3)

YYYYMM

Fortløpende

Andel av alderspensjon som tas ut:

000=Ingen tas ut eller uoppgitt

001-099=1-99% kan tas ut

100=Hele pensjonen tas ut.

Personer på 67-69 år

som ikke har søkt om

alderspensjon, er ikke

registrert som alderspensjonist.

Grunnpensjon-faktor

gpfak

number (7)

YYYYMM

Ved tilgang/

avgang/

årsskifte

Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp.

(5 desimaler).

Demografi
Området demografi består av en forløpstabell som inneholder alle endringer innen demografi, en tabell som inneholder fødelandsopplysninger og andre konstante variable, samt en tabell som inneholder alle fødsler etter 1/1-1992.
Dokumentasjonsrapport for demografi (PDF)

Pensjoner
Området består av opplysninger om pensjoner fra folketrygden og avtalefestet pensjon. Forløpstabellene fordeler seg etter opplysninger om personer som mottar alderspensjon, uførepensjon, pensjon som etterlatt ektefelle, pensjon som etterlatt familiepleier, pensjon som etterlatt barn og avtalefestet pensjon fordelt på offentlig og privat ordning.
Dokumentasjonsrapport for pensjoner (PDF)


Foreløpig uførestønad
Området består av en forløpstabell som inneholder opplysninger om personer som mottar foreløpig uførestønad i påvente av å få innvilget uførepensjon.
Dokumentasjonsrapport for foreløpig uførestønad (PDF)


Avslag på uførepensjon
Området består av en oppslagstabell som inneholder opplysninger om personer som har fått avslag på søknad om uførepensjon etter vedtaksdato for avslaget.
Dokumentasjonsrapport for avslag på uførepensjon (PDF)


Tidsbegrenset uførestønad
Ordningen ble innført fra og med 2004 og er ment å redusere tallet på nye uførepensjonister gjennom å hindre utstøting fra arbeidslivet. Stønaden kan godkjennes for en periode på en til fire år og kan forlenges i flere perioder.
Dokumentasjonsrapport for tidsbegrenset uførestønad (PDF)


Stønad til enslige forsørgere
Området består av opplysninger om ytelser fra folketrygden til enslige forsørgere. Området består av de tre tabellene overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad (f.o.m. 1998)
Dokumentasjonsrapport for stønad til enslige forsørgere. 1992-2010 (Notat 2011/26) (PDF)


Grunn- og hjelpestønad
Området består av opplysninger om folketrygdens ordninger for grunn- og hjelpestønad og fordeler seg på to tabeller.
Dokumentasjonsrapport for grunn- og hjelpestønad (PDF)


Supplerende stønad
Dette notat inneholder en dokumentasjon av en del av trygdedataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dokumentasjonen omfatter registeret over supplerende stønad, heretter kalt SU, og omfatter opplysninger fra og med 2006.
Dokumentasjonsrapport for supplerende stønad (PDF)


Introduksjonsstønad
Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av dataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dokumentasjonen omfatter registeret over mottagere av introduksjonsstønad, og omfatter opplysninger fra og med 2005.
Dokumentasjonsrapport for introduksjonsstønad (PDF)


Rehabiliterings- og attføringspenger
For perioden 1992-2001 består området av en forløpstabell som inneholder opplysninger om personer som mottar rehabiliterings- eller attføringspenger.
Dokumentasjonsrapport for rehabiliterings- og attføringspengar 1992-2001 (PDF)
Dokumentasjonsrapport for rehabiliterings- og attføringspengar fra og med 2002 (PDF)


Fødsels- og sykepenger
Området består av opplysninger om ytelser fra folketrygden i forbindelse med fødsel og sykdom. Tre tabeller gir opplysninger om personer som mottar ytelser i forbindelse med fødsel og adopsjon, personer som mottar sykepenger og en aggregert tabell over hvilke konti som er brukt i forbindelse med utbetalinger innenfor de to stønadsordningene.
Dokumentasjonsrapport. Fødsels- og sykepenger 1992-2009 (Notat 2010/37) (PDF)


Økonomisk sosialhjelp
Området består av to tabeller som inneholder opplysninger om personer som mottar økonomisk sosialhjelp etter varighet og beløp.
Dokumentasjonsrapport for økonomisk sosialhjelp (PDF)


Sysselsetting
For perioden 1992-2003 består området av en forløpstabell som inneholder opplysninger om personers viktigste arbeidsforhold.
Dokumentasjonsrapport for sysselsetting 1992-2003 (PDF)
Dokumentasjonsrapport for sysselsetting fra og med 2003 (PDF)


Arbeidssøkere
Området arbeidssøkere består av tabellene arbeidssøkere og yrkeshemmede, samt dagpenger.
Dokumentasjonsrapport. Arbeidssøkere 1.5.2001 - 31.12.2009 (Notat 2010/36) (PDF)
Dokumentasjonsrapport. Arbeidssøkere 1.1.1992 - 30.4.2001 (Notat 2006/51) (PDF)


Inntekt
Utgått temaområde, jf. http://www.ssb.no/mikrodata/
Dokumentasjonsrapport for inntekt (PDF)


Statsansatte
Området statsansatte består av en tabell med opplysninger om statsansatte som får utbetalt sykepenger som summariske oppgjør fra folketrygden.
Dokumentasjonsrapport for statsansatte (PDF)


Statens Pensjonskasse
Området består av opplysninger om pensjonister og medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). Opplysningene om pensjonistene fordeler seg på 7 tabeller etter ulike betalingsordninger; Statens Pensjonskasse, Norges Statsbaner, Høyesterett, Pensjonsordning for stortingsmenn, Pensjonsordning for statsråder, Pensjonsordning for åremålstilsatte samt Pensjonsordning for apotek. Opplysningene om medlemmene i Statens Pensjonskasse er samlet i en tabell, men opplysningene gjelder bare fra 1996.
Dokumentasjonsrapport for Statens pensjonskasse (PDF)


Formuesopplysninger
Utgått temaområde, jf. http://www.ssb.no/mikrodata/
Dokumentasjonsrapport for formuesopplysninger (PDF)


Pensjonsgivende inntekt
Området omfatter en tabell med personer i aldersintervallet 17-69 år som har eller har hatt pensjonsgivende inntekt fra og med 1992.
Dokumentasjonsrapport for pensjonsgivende inntekt (PDF)


Omsorgspoeng
Området omfatter en tabell med personer i aldersintervallet 17-69 år som har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid fra og med 1992.
Dokumentasjonsrapport for omsorgspoeng (PDF)


Barnetrygd
Området omfatter to tabeller med opplysninger om mottakere av barnetrygd og barn det mottas barnetrygd for. Disse opplysningene gjelder fra og med desember 1996.
Dokumentasjonsrapport for barnetrygd (PDF)


Diagnoser
Diagnoseopplysninger er ikke lenger inkludert i FD-Trygd. Det henvises til NAV for eventuell utlevering av diagnoser knyttet til trygdeordningene.
Dokumentasjonsrapport for diagnoser (PDF)


FD-Trygd. Variabelliste
Denne variabellisten gir en oversikt over de typer data som finnes i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dette er opplysninger om demografi, utdanning, trygdeforhold, økonomisk sosialhjelp, arbeidssøking, statsansatte, inntekt og formue. Dataene er fra og med 1992.
Dokumentasjonsrapport for FD-Trygd. Variabelliste, norsk versjon (PDF)
Dokumentasjonsrapport for FD-Trygd. Variabelliste, engelsk versjon (PDF)