Gå til Altinn rapportering

Har dere fått brev fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for undersøkelsen Investeringer i utlandet (RA-1000)?

Her får dere informasjon om

  • hva dere skal rapportere
  • hvordan dere sender inn opplysningene

Hva skal dere rapportere?

SSB skal gi et aktuelt bilde av norske virksomheters aktivitet i utlandet i form av datterselskaper og andre direkteinvesteringsselskaper som har en eierandel f.o.m. 20 prosent. Vi trenger derfor bl.a. regnskapstall for utvalgte egenkapitalposter fra direkte eide datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt omsetning, sysselsetting, lønnskostnader og anskaffelser av fast realkapital for hvert utenlandske datterselskap.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under "Rapporteringsmateriell". 

Rapporteringsmateriell

Svarene deres er viktige

Innrapporterte data blir brukt til å lage statistikken Direkteinvesteringer og statistikken Norske dotterselskap i utlandet. Statistikkene blir rapportert til internasjonale organisasjoner som Eurostat, OECD, IMF med flere, og rapporteringen til Eurostat er et krav ifølge EØS-avtalen. Dataene inngår også i beregningen av Norges nasjonalregnskap.

Hvem skal rapportere?

Svarplikten gjelder for norske selskaper (norske investorer) med direkte eierandeler fra og med 20 prosent i utenlandske selskaper. Dere skal gi opplysninger for hvert utenlandske selskap, hvor det norske selskapet har slike eierandeler, samt for alle utenlandske datterselskaper i samme konsern (se eksempelfigur i rapporteringsskjemaet i Excel-arkfanen «Eksempel Eierstruktur»). Rapporten omfatter regnskapsåret 2023. I de tilfeller hvor det er avvikende regnskapsår, skal skjema fylles ut for siste avlagte regnskap i løpet av 2024. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Dere skal laste opp skjemaet som et vedlegg via Altinn.

Merk at den som skal svare for foretaket, må ha riktig rolle i Altinn. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Hvis du ikke har en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre til å delegere en av dem til deg.

Foretaket kan forvente å ha opplysningsplikt så lenge det har eierandeler på 20 prosent eller mer i utlandet.

Trenger dere hjelp?

Nedenfor ser dere de mest stilte spørsmålene om rapportering til SSB. Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Spørsmål:

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan pålegge foretak og virksomheter opplysningsplikt fordi det er viktig for samfunnet å ha god offisiell statistikk. Det innebærer at dere er pliktige til å svare på en undersøkelse dere er trukket ut til. Opplysningsplikt er hjemlet i statistikkloven.

SSB kan ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema. Størrelsen på mulkten kan øke dersom dere gjentatte ganger ikke overholder opplysningsplikten. Dere kan lese mer om tvangsmulkt i forskrift til statistikkloven.

SSB gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Skjemaet er tilgjengelig i foretakets innboks i Altinn.

Roller

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet må du ha enkeltrettighet til denne spesifikke skjematjenesten eller en av disse rollene i Altinn: 

  • Utfyller/innsender
  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Regnskapsfører med signeringsrett

Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

Du kan lese mer om delegering av roller på Altinn sine sider.

Du kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis du har spørsmål om roller og rettigheter.

Alle foretak (hovedenheter) som driver næringsvirksomhet og har ansatte, er registrert med minst én virksomhet (underenhet). Hvis foretaket har aktivitet på flere lokalt adskilte steder (adresser), skal disse være registrert som egne virksomheter. Hver virksomhet har et eget organisasjonsnummer.

Et foretak (hovedenhet) er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt til foretaket med ny svarfrist dersom vi ikke har mottatt opplysninger innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen den nye svarfristen.

De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving av mulkt og eventuelt tvangsinndrivelse.

I «arkiv» i Altinn finner dere alle skjemaene som er sendt inn tidligere. Hvis dere ønsker å sende inn skjemaet på nytt med endringer, kan dere lage en kopi av skjemaet dere allerede har sendt inn ved å klikke på «Lag ny kopi». Dere korrigerer tallene i kopien, og sender inn på nytt. Det er siste innsendte skjema som er gjeldende. Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et referansenummer.

Finner du ikke skjemaene? Har du husket å velge riktig virksomhet øverst til høyre i Altinn?

Dere kan ikke få utsettelse. SSB har frister som vi må overholde etter innsamlingsperioden, og utsettelser kan føre til at statistikken ikke blir publisert i tide. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil foretaket automatisk få vedtak om tvangsmulkt med ny og endelig frist. Hvis det er særskilte årsaker til at dere ikke kan rapportere innen svarfristen, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.