Registerdata om personer, husholdninger og boliger bygger på flere nasjonale registre i Norge. Av disse er folkeregisteret og Matrikkelen de klart viktigste. Det er begrepet bohusholdning som brukes. Det betyr at alle som er bosatt i samme bolig skal tilhøre samme husholdning. De fleste husholdninger kan da kobles sammen ved hjelp av boligadressen som finnes både i folkeregisteret og Matrikkelen. I noen tilfeller er adressene feilaktige eller mangelfulle slik at kobling ikke finner sted. Det kobles da ved hjelp av en statistisk metode. En kort oversikt over omfanget av statistisk koblinger - imputering - er gjengitt nederst i artikkelen.

Sammenlignbarhet med tilsvarende data for 2011

Samordnede registerdata for husholdninger og boliger for 2015 bygger på de samme prinsippene som data som ble utviklet til folke- og boligtellingen i 2011 (FoB2011). Metoden brukt i FoB2011 er nærmere beskrevet i artikkel om samordnet statistikk for husholdninger og boliger.

På husholdningssiden er det gjort en del endringer siden FoB2011, se Om statistikken for familie- og husholdningsstatistikk. Den viktigste er at reelt borteboende studenter nå regnes som bosatte på studiestedet og ikke i foreldrehjemmet. Dessuten benyttes ikke adresser for bosatte på Svalbard.

Justeringen av boligpopulasjonen som ble gjennomført i FoB2011 utgår for 2015 grunnet kvalitetsproblemer. SSB arbeider imidlertid med å utvikle en ny metode for justering av boligpopulasjonen for kommende årganger.

Også i metoden for statistiske koblinger (den såkalte Nærmeste Nabo Metoden) er det gjort en del forbedringer. Den viktigst er endringen av det geografiske nivå som brukes. I FoB2011 var kravet til statistisk kobling at husholdning og bolig lå i samme grunnkrets. I data for 2015 er det tilstrekkelig at de ligger i samme kommune. Dette medfører at flere husholdninger får kobling til en bolig.

Dokumentasjon av samordnede registerdata

Definisjoner, produksjon og kvalitetsvurderinger av statistikkgrunnlaget er å finne i «Om statistikken» for familie- og husholdningsstatistikk og for registerbasert boforholdsstatistikk.

Omfang og enheter

Enhetene på filen er personer, og omfanget er alle bosatte personer per 1.1. i referanseåret.

Det som er samordnet er privathusholdninger og boliger. For å finne personer i privathusholdninger brukes variabelen hushtype.

Kode P: Personer i privathusholdninger

Kode A: Personer i andre husholdninger (institusjoner/felleshusholdninger, uten fast bosted, uoppgitt)

Kode U: Personer som i husholdningsstatistikken regnes som bosatt i utlandet og derfor ikke inngår. Disse inngår likevel i befolkningsstatistikk som er basert kun på data fra folkeregisteret.

Privathusholdninger selekteres ved å velge personer i privathusholdninger som er kontaktpersoner i husholdningen, dvs. som har kontakt_hushnr lik 1.

Kobling husholdninger – boliger

De fleste husholdninger er koplet til boliger. Dette er enheter med bolig_hush lik HMB. Privathusholdninger som ikke har kobling til en bolig, har bolig_hush lik HUB.

De fleste koblede husholdninger har direkte kobling, dvs. at koblnivaa_hush_bolig er lik DIR. Det er da rimelig sikkert at husholdning og bolig faktisk hører sammen.

Noen privathusholdninger har fått statistisk kobling. Disse har koblnivaa_hush_bolig lik STAT. Her er koblingen framkommet ved bruk av statistiske metoder. I statistikkgrunnlaget brukes disse koblingene på lik linje med direkte koblinger. I analyser av mikrodata må koblingene brukes med varsomhet, da det er lite sannsynlig at husholdning og bolig faktisk hører sammen. I metoden er det lagt vekt på at disse husholdningene skal få kobling til en bolig av riktig type. Til dette brukes informasjon om de direkte koblingene.

Variabler

For koblede husholdninger er i utgangspunktet alle variabler utfylt, men det finnes en del uoppgitt. Dette vil for noen variabler framkomme ved at verdi ikke er fylt ut (blanke). Der det er brukt egne kode for uoppgitt, framgår dette av kodelistene.

For husholdninger uten kobling vil boligvariablene naturlig nok mangle. Det samme gjelder for boforholdsvariablene på boforholdsfilen.

For personer som ikke tilhører privathusholdninger mangler også boligvariabler. For personer som tilhører andre husholdninger er familie- og husholdningsvariabler stort sett ikke fylt. For personer som er regnet som bosatt i utlandet er familie- og husholdningsvariabler fylt ut i varierende grad, men det anbefales ikke å bruke denne informasjonen.

Opptellinger

Personer etter husholdningstype og kobling til bolig. 2015

I alt

5165636

I privathusholdning (P)

5096566

      Av dette: Med kobling til bolig

5080824

                      Uten kobling til bolig

    15742

I andre husholdninger (A)

    54388

Regnet som bosatt utenlands

    14682

 

Privathusholdninger etter koblingsnivå. 2015

  Antall Prosent

I alt

2316647

100,0

Direkte kobling

2026052

  87,5

Statistisk kobling

  282352

  12,2

Uten kobling

      8243

    0,4