For første gang presenterer SSB tall på nybygging av fritidsboliger. Tidligere har statistikken kun omhandlet fritidsbygninger, men nå skiller vi ut den enkelte fritidsbolig. Det betyr at vi får tall på både enkeltstående hytter og fritidsleiligheter, som for eksempel enheter i store leilighetskomplekser tilknyttet skianlegg på fjellet. Fritidsboligen må imidlertid være registrert i et fritidsbygg.

I perioden 2010 til 2020 har antall Igangsettingstillatelser eller byggetillatelse: Tillatelse til å starte byggeprosessen for det omsøkte tiltaket. Tillatelsen har en gyldighet på 3 år. Hvis tiltaket ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen ble gitt, faller tillatelsen bort. til nye fritidsboliger og antall ferdigstillelser av nye fritidsboliger fulgt hverandre tett. Bygg som har fått igangsettingstillatelse trenger imidlertid ikke nødvendigvis å bli ferdigstilt.

– Det blir spennende å se om oppgangen i igangsettingstillatelser i 2021 vil slå ut i like stor oppgang i fullførte fritidsboliger de neste årene, eller om høyere kostnader knyttet til blant annet materialer vil ta knekken på mange hyttedrømmer, sier Magnus Espeland.

Fra 2020 til 2021 økte materialprisene for å bygge eneboliger i tre med hele 20,5 prosent, ifølge statistikken Byggekostnadsindeksen for boliger. Materialene som brukes til bygging av fritidsboliger er mye av det samme som for eneboliger.

Figur 1. Antall igangsettingstillatelser og fullførte fritidsboliger.

Mer populært med fritidsleiligheter

Antall Fritidsleiligheter: I denne artikkelen definert som fritidsboliger i et fritidsbygg med 2 fritidsboliger eller flere. har økt sterkt i perioden. 2018, 2019 og 2021 skiller seg spesielt ut med mange igangsettingstillatelser til fritidsleiligheter.

Igangsettingstillatelser hytter og fritidsleiligheter

Antall hytter Gjennomsnittsareal hytter Antall fritidsleiligheter Gjennomsnittsareal fritidsleiligheter
2010 4 683 96,4 351 82,0
2011 4 376 94,8 329 85,4
2012 4 257 95,4 294 88,9
2013 4 257 97,5 257 82,6
2014 3 829 96,5 258 72,2
2015 4 701 98,1 390 75,2
2016 5 278 100,0 326 76,3
2017 5 422 101,0 334 89,7
2018 5 080 102,6 555 85,0
2019 4 766 103,3 607 82,4
2020 4 444 101,3 386 87,0
2021 6 713 105,3 741 83,1

Innlandet og Viken bygger mest

Innlandet og Viken er fylkene hvor det blir gitt klart flest nye igangsettingstillatelser til fritidsboliger. I 2021 ble det gitt henholdsvis 1 887 og 1 856 tillatelser.

– I disse fylkene ligger det mange store skianlegg, hvor det stadig bygges nye, store leilighetskomplekser med fritidsleiligheter i tillegg til enkeltstående hytter, sier Magnus Espeland.

Siden 2017 var det i 2021 en klar toppnotering for igangsettingstillatelser til fritidsboliger for alle fylker utenom de to nordligste.

Figur 2. Igangsettingstillatelser til fritidsboliger, fylker. 2017-2021¹

¹Fylker 2020, sammenslåtte tidsserier

Hyttene blir stadig større

Utviklingen fra 2010 til 2021 viser at fritidsboligene som bygges nå er større enn tidligere.

Gjennomsnittsarealet for fritidsboliger som har fått igangsettingstillatelse har økt fra 95,4 kvadratmeter i 2010 til 103,1 kvadratmeter i 2021. For fullførte fritidsboliger har gjennomsnittsarealet økt fra 96,1 til 99,5 i samme periode.

Agder er fylket hvor det er gitt byggetillatelse til de største fritidsboligene, med 114,3 kvadratmeter i gjennomsnitt i 2021. Deretter følger Viken og Innlandet med henholdsvis 105,6 og 105,1 kvadratmeter, mens Nordland og Troms og Finnmark er klart lavest med rundt 82,5 kvadratmeter.

Figur 3. Gjennomsnittlig bruksareal for igangsatte og fullførte fritidsboliger