Fram til januar 2019 har seksjon for befolkningsstatistikk publisert befolkningsstatistikk på tre rutestørrelser; 250x250m, 1x1km og 5x5km. November 2019 søkte seksjonen om å få publisere antall bosatte på 100x100m-ruter. Konfidensialitetsutvalget behandlet saken og vedtok å stramme inn håndteringen av befolkningsstatistikk på rutenett. Seksjonen kan ikke publisere eksakte tall dersom det er 1-9 bosatte i rutene, uavhengig av rutestørrelse. Tidligere publiseringer måtte imidlertid ikke trekkes tilbake.

Utfordrende personvern

Vedtaket innebærer at enkel undertrykking av befolkningsstatistikk på rutenett ikke er godt nok. Dersom det eksempelvis er to befolkede 250m-ruter innenfor samme 1x1km-rute, og den ene 250m-ruten må undertrykkes fordi verdiene ligger mellom 1-9, må også den andre 250m-ruten undertrykkes for ikke å avsløre verdier i den første ruten. Tilsvarende dersom det er to 1x1km-ruter innenfor samme 5x5km-rute.

I tillegg kommer krav om rapportering av befolkningsstatistikk til Eurostat i forbindelse med Folke- og boligtelling 2021. Denne statistikken skal gi flere variabler og på et annet rutenett en det nasjonale, noe som kompliserer håndteringen av personvernet ytterligere.

Best mulig rutenettstatistikk

Befolkningsstatistikk på rutenett er mye brukt, og brukes i mange ulike sammenhenger. Det fulle omfanget er ikke kartlagt, men statistikken brukes både til analyse av befolkningens geografiske spredning og endringer i denne. Eksempler på dette er analyser som ser på bosetning i forhold til radon- eller flomutsatte områder eller tilgjengelighet til sykehus eller ambulansehelikopter.

Det jobbes derfor med en metode for konfidensialitetshåndtering som i minst mulig grad avgrenser bruksområdene, eller ønsker om nye variabler knyttet til rutenettstatistikk, samtidig som det viktigste er å ivareta personvernet.

Om foreløpige tall på 250m-ruter

Det er valgt å gi ut tall for antall bosatte i 250m-ruter inntil ny metode er på plass. Dette innebærer at verdiene 1-9 er satt lik 5 i 250m-ruter. Dette omfatter nær 70 prosent av de drøyt 222 000 bebodde 250m-rutene per 1.1.2021. For å unngå ytterligere undertrykking gis det inntil videre ikke befolkningsstatistikk på andre rutestørrelser.

Antall 250m-ruter etter antall bosatte i ruta. 2021

Tabellen over viser hvordan antall ruter fordeler seg på antall bosatte i ruta. Gruppen 1-9 bosatte utgjør en stor andel av rutene, men kun drøyt 10 prosent av befolkningen. Fordelingen av rutene med 1-9 bosatte er imidlertid geografisk svært skjevt fordelt i forhold til tett- og spredtbygde strøk.

Ny metode skal dokumenteres og gi veiledning i bruk av statistikken. Statistikken vil frigis så snart metoden er dokumentert. Det er etablert et prosjekt for dette med støtte fra Eurostat, som løper ut 2022. Planen er imidlertid å kunne ha god nok kontroll slik at statistikk kan frigis i forbindelse med publisering av folkemengde for 1.1.2022.

Forhåndsvisning av rutenettsstatistikk på kart

I denne visualiseringen kan du zoome inn og ut og se hvordan rutene fordeler seg på kart. Klikk her for å gå til fullversjon. Her har du tilgang til tegnforklaring, avlesing av verdier for hver enkelt rute, metainformasjon og annen funksjonalitet som WMS.