I 2023 ble det født 51 980 barn i Norge. Det er 500 flere enn året før, viser nye tall fra statistikken Fødte

Ut fra det totale antallet fødte og antallet kvinner i alderen 15-49¹ år regner SSB ut samlet fruktbarhetstall (SFT). Det er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet, gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt. SFT brukes til å si noe om fruktbarhetstrenden i samfunnet. 

– På tross av et økt antall fødte ble samlet fruktbarhetstall (SFT) lavere enn i fjor. Hovedgrunnen til dette er den store innvandringen fra Ukraina de siste årene. Disse kvinnene fikk i fjor betydelig færre barn enn gjennomsnittet. Hvis vi beregner SFT uten å ta med ukrainske kvinner, hadde SFT vært 1,41, det samme som i fjor, sier Espen Andersen seniorrådgiver i SSB. 

Den store innvandringen fra Ukraina påvirker den samlede fruktbarheten til Kvinner som er født i utlandet og har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. i enda større grad. I 2023 var SFT for innvandrerkvinner 1,46, en nedgang fra 1,49 i 2022. 

¹ Tall ble endret fra 45 til 49 den 13. mars 2024 kl. 14.50.

Figur 1. Samlet fruktbarhetstall (SFT) kvinner 1970-2023

Foreldrene blir stadig eldre 

En viktig årsak til nedgangen i fruktbarheten de siste årene er at stadig flere kvinner venter lenger med å få sitt første barn. I takt med at fruktbarheten har falt de siste årene, har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende gått opp. 

I løpet av de siste 15 årene har gjennomsnittlig alder ved første fødsel for mødre økt med mer enn to år. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende fortsatte å øke i 2023 og gikk opp fra 30,2 år i 2022 til 30,3 år. For fedre var gjennomsnittsalderen 32,3 år.  

– Trenden med at kvinner utsetter sin første fødsel fortsetter, sier Andersen.  

Økt fruktbarhet i nord 

Fruktbarheten forble uendret eller gikk ned i de fleste fylkene. Unntaket var i Nordland og i Troms og Finnmark. Økningen var størst i Nordland hvor antallet fødsler økte med om lag 7 prosent og SFT økte fra 1,43 i 2022 til 1,51 i 2023. I Troms og Finnmark økte SFT fra 1,35 i 2022 til 1,40 2023.  

De siste årene har fruktbarheten vært høyest i Rogaland og lavest i Oslo. Slik var det også i fjor. I Rogaland var SFT 1,57 mens det ble født 1,25 barn per kvinne i Oslo. Uforandret sammenlignet med 2022.  

Figur 2. Samlet fruktbarhetstall (SFT) kvinner 2022-2023. Fylker

Flere forblir barnløse 

SFT brukes til å se på utviklingen i fødselstallene, mens kohortfruktbarhet viser gjennomsnittlig antall barn et årskull fikk i løpet av fruktbar alder (15-45 for kvinner og 15-50 år for menn). Kohortfruktbarhet kan derfor først beregnes når årskullene ikke lenger anses for å være i fruktbar alder. 

Kvinnene som fylte 45 år i 2023, hadde i gjennomsnitt fått 1,90 barn, og 14,7 prosent hadde ikke fått barn. Av kvinnene som fylte 45 år i 2015, var 13,4 prosent barnløse, og de fikk i gjennomsnitt 2,00 barn. Vi ser den tilsvarende utviklingen for menn: Av de som fylte 50 år i 2023, hadde 23,3 prosent ikke fått barn. Tilsvarende tall for de som fylte 50 i 2015, var 22 prosent.