Det døde 43 803 personer i Norge i 2023. Det er over 2 000 færre enn året før, men samtidig 3 000 over nivået vi hadde i perioden 2015-2020, viser nye tall fra fra statistikken Døde.

Forventa levealder eller middellevetid er det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold (periodedødelighet). Forventa levealder beregnes ut fra de aldersavhengige dødssannsynlighetene i perioden. Forventa gjenstående levetid beregnes for ulike alderstrinn. Se mer om beregningsmetode under Definisjoner i «Om statistikken» på www.ssb.no/dode] for nyfødte økte med 0,5 år for menn og 0,3 år for kvinner i 2023 sammenlignet med året før. Den er nå 81,4 år for menn og 84,6 år for kvinner, som er nesten helt på linje med 2019. Forventa levealder er et mer presist mål på dødelighetsforholdene enn antall døde, fordi det tar hensyn til alders- og kjønnsfordelingen i befolkningen.

– Forventa levealder er nå tilbake på samme nivå som før pandemien, men det betyr at vi på sett og vis har «mista» den sedvanlige økningen vi har sett langt bakover i tid. Om vi noen gang vil hente inn den tapte levealdersøkningen er et åpent spørsmål, sier demograf Anders Sønstebø.

Figur 1. Forventa levealder ved fødselen for menn og kvinner 1950-2023

Eldrebølgen påvirker statistikken

At samla dødelighet regnes som lik i 2019 og 2023 kan virke underlig når antall døde har steget med over 3 000 personer. Årsaken er å finne hos de store etterkrigskullene som nå begynner å komme i en alder der det er betydelig større dødsrisiko. Det er dette vi er vant til at benevnes som eldrebølgen.

 – Sannsynligheten for at vi kommer tilbake til samme antall døde som før pandemien de nærmeste tiårene er derfor svært liten, selv hvis dødeligheten skulle fortsette nedover, sier Sønstebø.

Vanligste alder å dø, det vil si det årskullet som har flest dødsfall i løpet av et år, sier også noe om de demografiske endringene i befolkningen. I 2020 var det flest 89-åringer som døde for begge kjønn, mens dette i 2023 var flyttet helt ned til 78 år for den mannlige delen av befolkningen. Kvinnene lever generelt lenger, og her ser vi faktisk en økning opp til 92 år i 2023.

Figur 2. Antall døde etter kjønn og alder ved død. 2023

Gjennomsnittsalder ved død: menn 77,32 år, kvinner 82,42 år

Lav spedbarnsdødelighet

Første leveår er det desidert farligste før en nærmer seg 50-åra, men spedbarnsdødeligheten ligger likevel på et svært lavt nivå i Norge. Det er stabilt rundt 100 barn som dør før sin første bursdag, og mesteparten av disse tragediene skjer i løpet av den første måneden. I 2023 var det 2 dødsfall i første leveår per 1 000 levendefødte, omtrent det samme som i 2019.

– Det er interessant å se at spedbarnsdødeligheten var på sitt aller laveste i pandemiårene, sier Sønstebø.

Figur 3. Andelen døde under 1 år per 1 000 levendefødte, 1976-2023

Økt dødelighet under 40 år

I 2023 kan en se en gjennomgående tendens til økt dødelighet for aldersgruppene under 40 år, og ikke minst blant 30-åringene. Aller tydeligst var dette for gruppen 35-39 år, der det var en økning fra 58 per 100 000 i 2022 til 72 året etter. Dette er det høyeste nivået siden 2014. Det er også en økning for menn 40-44 år, mens det i alle høyere aldersklasser var tydelig nedgang i dødeligheten.

– Det er vanskelig å se noen god demografisk forklaring på dette fenomenet, men det handler om små tall som er ekstra utsatt for tilfeldigheter når en sammenligner dødsfall år for år, sier Sønstebø. SSB har ikke tilgang til dødsårsakene, og følgelig ikke grunnlag for å si noe om hva årsaken kan være.

To kurvediagram som viser hvordan henholdsvis antall døde og døde per 1 000 (av middelfolkemengden) for tidsperioden 1986-2023. 

Dødeligheten forteller noe om hyppigheten av dødsfall i befolkningen. Den kan regnes ut som antall dødsfall per 1 000 mennesker (av middelfolkemengden). En økning i antall døde kan forklares med at befolkningen både øker og blir eldre, så det er viktig å se på dødsrater i tillegg til de absolutte tallene.

Bruksanvisning:

Bruk filtrene for aldersgruppe og kjønn til å endre visning av diagrammet. Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over de ulike linjene.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Døde.

Tallgrunnlag:
Antall døde: Tallgrunnlaget ligger i Statistikkbank-tabell 10325.

Dødelighet: Tallgrunnlaget ligger i Statistikkbank-tabell 05381. (Merk at tallene er regnet om fra per 100 000 til per 1 000).

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.