Antall døde i Norge har vært stabilt rundt 40 700 siden 2015, men i 2021 døde det 42 002 personer. Det er 1 391 flere enn i 2020, viser nye tall fra statistikken Døde.

Økningen i antall dødsfall var størst blant kvinner, der drøyt 850 flere forlot oss i 2021 enn i 2020.

– Det er viktig å huske på at vi i 2020 hadde bemerkelsesverdig få dødsfall sett i lys av at vi var midt i en pandemi. Derfor er det ikke så uventa at det døde litt flere i 2021, sier demograf i SSB Ane Tømmerås.

Blant de som er 75 år eller eldre døde det 1 462 flere i 2021 enn i 2020. Det er omtrent like mye som den totale økningen i antall døde.

Figur 1. Antall døde etter kjønn og alder ved død. 2021

Gjennomsnittsalder ved død: menn 77,01 år, kvinner 82,31 år

Forventa oppgang i antall døde

Dødelighet skiller seg fra antall døde, og kan måles på flere måter. Den enkleste varianten er å sammenligne antallet døde med folketallet fordelt på alder og kjønn.

Antall døde har vært stabilt i årevis, samtidig som folketallet har økt. Dermed har dødsraten – hvor mange som dør sammenlignet med størrelsen på befolkningen – sunket. I 2021 økte imidlertid antall døde per 100 000 til 7,8, fra historisk lave 7,5 året før. Forklaringen på dette er sammensatt. Noe skyldes__ at det er stadig flere som har nådd en alder der det er mer vanlig å dø. I tillegg var det noe høyere dødelighet i aldersgruppene 75 år og eldre, særlig blant kvinner.  

– Etterkrigstidens store fødselskull begynner å komme i en alder hvor det er vanlig å dø. Det har med andre ord vært et spørsmål om tid før antall døde ville øke litt, sier Tømmerås.

– Samtidig var det nok slik at smittevernstiltakene sparte livet til ganske mange i de eldste aldersgruppene i 2020. Da er det naturlig at vi får litt flere dødsfall året etter, forklarer Tømmerås.

Økningen i dødsfall i 2021 skjedde i hovedsak i andre halvdel av året.

Forventa levealder for kvinner sank

Forventa levealder eller middellevetid er det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold (periodedødelighet). Forventa levealder beregnes ut fra de aldersavhengige dødssannsynlighetene i perioden. Forventa gjenstående levetid beregnes for ulike alderstrinn. Se mer om beregningsmetode under Definisjoner i «Om statistikken» på www.ssb.no/dode] for nyfødte jenter sank fra 84,9 år i 2020 til 84,7 år i 2021. Det er første gang år med nedgang i forventa levealder siden 2012. Nedgangen er imidlertid liten, og forventa levealder for kvinner var like høy i 2021 som i 2019.

Tilsvarende tall for nyfødte guttebarn viser en svak økning til 81,6 år. Dermed er forskjellen mellom kjønnene mindre enn noen gang før i moderne tid.

– Det er først og fremst økt dødelighet for kvinner 75 år og eldre som forklarer nedgangen i forventa gjenstående levetid. I 2020 var det dessuten helt uvanlig lav spedbarnsdødelighet for jenter, mens  den var mer på et mer normalt nivå i 2021. Dette påvirker levealdersberegningene i ganske stor grad, sier Tømmerås.

– Norge var sammen med Danmark og Finland blant de ytterst få landene som ikke fikk redusert forventa levealder i 2020, sier Tømmerås.

Det er viktig å merke seg at forventa levealder skiller seg klart fra gjennomsnittlig alder ved død. I 2021 ble kvinnene som døde i gjennomsnitt 82,3 år, mens mennene ble 77,0 år. Dette er betydelig lavere enn forventa levealder ved fødsel på henholdsvis 84,7 og 81,6 år.

Ser vi derimot på den vanligste alderen å dø ved, altså modalverdien, er denne betraktelig høyere. En ganske stor endring fra årene før er at den nå har økt til 92 år for kvinner, mens den er uendret på 89 år for menn. Forventa levealder eller forventa gjenstående levetid ligger sånn sett lavere enn det som vi opplever som normalt eller vanlig rundt oss.

– Selv om forventa levealder for kvinner sank i 2021, økte både gjennomsnittsalder og vanligste alder ved død. Dette understreker at tendensen til økt dødelighet først og fremst har rammet eldre kvinner, påpeker Tømmerås.