I 2021 var det 260 300 flyttinger mellom kommuner, 13 000 flere enn i 2020. Flyttingene innenfor kommunene steg marginalt, til 456 700. Det var 54 000 innvandringer og 34 300 utvandringer, noe som er om lag på nivå med 2018 for både inn- og utvandring.

Flere polakker igjen

Det kom flere fra Polen til Norge enn på mange år. 8 000 innvandringer og 1 800 utvandringer gjorde at nettoinnvandringen fra Polen var på nivå med 2015. Tilflyttingen av arbeidstakere fra Polen er altså ikke over. Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring steg også betraktelig fra Litauen, Spania, Tyskland, Romania, Libanon og Etiopia. Fra de fire førstnevnte kommer det først og fremst arbeidsinnvandrere, og fra de to siste er det igjen kommet mange flyktninger.

Mange flytter ut av Oslo

Sju av landets 11 fylker har negativ flyttebalanse i forhold til resten av landet. De fire med overskudd er Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Innlandet.

Nabofylkene Oslo og Viken skiller seg mest ut. Viken har desidert størst flytteoverskudd i forhold til resten av landet, mens Oslo har størst innenlands flytteunderskudd – faktisk også høyere enn Troms og Finnmark som andel av folketallet. I forhold til folketallet har nettoinnvandringen vært størst i Oslo, Nordland og Troms og Finnmark, mens den har hatt minst betydning for befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal og Vestland.

De aller fleste som flyttet fra Oslo, flyttet imidlertid ikke langt. Nesten to tredjedeler flyttet til Viken, og 35 prosent til de nære nabokommunene Bærum, Lillestrøm, Lørenskog, Asker og Nordre Follo

Innvandrerne holder folketallet oppe i mange kommuner

Innvandringene har i mange år reddet mang en kommune fra nedgang i folketallet, spesielt distriktskommuner. I 2020 sank nettoinnvandringen brått grunnet tiltakene mot koronapandemien. I 2021 økte igjen flytteaktiviteten over landegrensene, og dermed også nettoinnvandringen.

I 2020 var det 121 kommuner som hadde positiv nettoinnflytting uavhengig av innvandring. I 2021 steg antallet til 141 kommuner. Samtidig steg antallet kommuner som hadde positiv nettoinnflytting grunnet innvandring fra 41 til 58. 2021 var altså et bedre år for folkeveksten i flere kommuner enn 2020.

De fleste flytter innenfor kommuner

Figur 1. Flyttere innen kommune og mellom kommuner etter alder, 2021. Antall.

64 prosent av de innenlandske flyttingene var flyttinger innenfor kommuner, noe som ikke er nytt av året. I alle aldre unntatt 19-22 år er det også flere som flytter innenfor kommuner enn mellom kommuner. Flyttinger mellom kommuner er konsentrert i en kortere periode av livet enn flyttinger innenfor kommuner. Hovedtyngden i begge gruppene skjer likevel i alderen 20-34 år. Folk er mest mobile i studieårene og etableringsfasen, både de som flytter innenfor kommuner og mellom kommuner.

De fleste flyttinger også mellom kommuner er korte

Hvis vi ser på alle innenlandske flyttinger (inkludert innen kommunene) var kun 21 prosent over en lengre avstand enn 5 mil, 16 prosent lengre enn 10 mil og 12 prosent lengre enn 20 mil (figur 2).

Figur 2. Innenlandske flyttinger, inkludert flytting innen kommunene, etter flyttelengde og alder, 2021. Prosent.

Geografi har også betydning for flyttelengde. Av de som flyttet fra en bolig i Oslo, Viken og Rogaland, var det under en femtedel som flyttet lenger enn 5 mil. I den andre enden av skalaen lå Troms og Finnmark og Nordland, med henholdsvis 31 og 30 prosent som flyttet lengre enn 5 mil.

Figur 3. Innenlandske flyttinger, inkludert flytting innen kommunene, etter flyttelengde og fylke personen flyttet fra, 2021. Prosent.

Avstand til aktuelle boliger er viktig

Som nevnt er det flest flyttinger innenfor kommuner. Det er imidlertid forskjeller mellom ulike deler av landet. Hele 70 prosent av dem som flytter fra en bolig i Oslo flytter til et annet sted i Oslo. I nabofylket Viken er 57 prosent av flyttingene innenfor kommunegrensene.

De fleste flyttinger er altså korte, som betyr at man kan beholde jobb og vennekrets selv om man flytter. Da har kommunegrenser lite å si. Oslo har mange boliger å bytte til, noe som øker sannsynligheten for å flytte innenfor kommunen. Oslos nabokommuner har mange innbyggere, men er forholdsvis små i utstrekning. For personer som flytter fra en bolig i disse kommunene vil altså mange aktuelle boliger ligge i andre kommuner, selv om avstanden dit er kort. For eksempel flyttet kun en tredel av de som flyttet fra en bolig i Rælingen innenfor kommunen.

I mer grisgrendte strøk er det gjerne få aktuelle boliger i nabokommuner. Derfor har spesielt regionsentre en stor andel flyttinger innenfor kommunene. I Rana og Alta var andelen flyttinger innenfor kommunen 76 prosent. Begge er kommuner med et regionalt befolkningstyngdepunkt omgitt av kommuner som er store i utstrekning, men har få innbyggere.

I kommuner med få innbyggere og boliger, samt lang reisevei til nabokommunene, flytter de fleste langt. I følgende kommuner gikk over halvparten av flyttingene ut av kommunen (Median er den midterste observasjonen når observasjonene er sortert i stigende rekkefølge. flytteavstand i parentes): Måsøy (99 mil), Lebesby (75 mil), Gamvik (74 mil), Røst (34 mil) og Røyrvik (25 mil).