Det samlede årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ved utgangen av 2020 var på 106 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken over verdipapirfond. Dette er en nedgang på 83 milliarder kroner eller 44 prosent sammenlignet med 2019.

Pandemi skapte børsuro

En viktig årsak til at årsresultatet ble redusert var pandemien gjennom 2020. Men til tross for børsuroen som følge av pandemien endte verdipapirfondene med overskudd. Nedgangen i årsresultatet kommer i første rekke av lavere Nettoverdien av kursgevinster/-tap som er oppstått, men ikke realisert i løpet av regnskapsåret på 33 milliarder kroner i 2020. Til sammenligning hadde verdipapirfondene netto urealiserte kursgevinster på 131 milliarder kroner året før.

Figur 1. Verdipapirfondenes samlede årsresultat

Størst nedgang hos aksjefondene

Det samlede årsresultatet for aksjefondene i 2020 var på 82 milliarder kroner. Dette er 77 milliarder kroner lavere sammenlignet med 2019. Når det gjelder rentefondene så økte obligasjonsfondene det samlede årsresultatet til 16 milliarder kroner, mens pengemarkedsfondene hadde et lavere resultat på 0,7 milliarder kroner sammenlignet med året før. Lavere årsresultatet hadde også kombinasjonsfondene som endte opp med 4 milliarder kroner i overskudd.

Figur 2. Verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype

Fortsatt vekst i eiendelene

Veksten i verdipapirfondenes samlede eiendeler fortsatte i 2020. Markedsverdien av eiendelene utgjorde 1 505 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette tilsvarer en økning på 135 milliarder kroner eller 9,8 prosent sammenlignet med 2019. Aksjefondene hadde den største andelen av verdipapirfondenes eiendeler på 842 milliarder kroner, en økning på 10,9 prosent i forhold til året før. Obligasjonsfondene hadde verdier for 370 milliarder kroner, mens pengemarkedsfondene hadde eiendeler for 116 milliarder kroner.

Verdipapirfondenes nettotegninger summerte seg til 30 milliarder kroner i 2020, viser den kvartalsvise fondsstatistikken. Obligasjonsfondene hadde de største nettotegningene på 17 milliarder kroner, mens det ble nettoinnløst aksjefond for 2,5 milliarder kroner.

Figur 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype