Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 1. kvartal 2023 var på 6 817 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en oppgang på 0,4 prosent, eller 26 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Fallende energipriser trakk børsen ned

Beholdningsverdien til noterte aksjer falt gjennom årets første kvartal. Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 782 milliarder kroner. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en nedgang på 2,1 prosent. En fallende oljepris har blant annet vært med på å trekke børsen ned. Flere selskaper innenfor olje- og gassnæringen har derfor hatt store fall gjennom kvartalet.

Markedsverdien av obligasjoner økte med 4,3 prosent fra 2 676 til 2 790 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Dette skyldes blant annet at det har vært en økning av nye utstedelser i obligasjoner og en svakere norsk krone i løpet av perioden.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Husholdningene nettokjøpte noterte aksjer

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for 10,3 milliarder kroner gjennom kvartalet. Ikke-finansielle foretak nettokjøpte mest for 9,5 milliarder kroner. Utlandet nettosolgte mest for 9,1 milliarder kroner, mens offentlig forvaltning nettokjøpte for 1,3 milliarder kroner.

Markedsverdien av noterte aksjer hos husholdningene var på 159 milliarder kroner. Dette er en økning på 4 milliarder kroner sammenlignet med forrige kvartal. De nettokjøpte noterte aksjer for 3,2 milliarder kroner og man må tilbake til pandemien i 2. kvartal 2020 for å finne et like høyt nivå på nettokjøpene. Det var særlig handlene i oljeselskapene som utgjorde en stor del av nettokjøpene gjennom årets første kvartal.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene

Offentlig forvaltning og utlandet største eiere

Av den totale markedsverdien på noterte aksjer på 3 782 milliarder kroner utgjorde eierandelene til offentlig forvaltning og utlandet til sammen 71 prosent ved kvartalets slutt. Dette utgjorde henholdsvis 1 120 og 1 582 milliarder kroner.

Dersom man ser på hvilke sektorer som er utsteder av de noterte aksjene så står ikke-finansielle foretak for 77 prosent, finansielle foretak med 13 prosent og utlandet med 10 prosent.

Figur 3. Eierandeler i noterte aksjer fordelt på sektor. Markedsverdi i millioner kroner