Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 4. kvartal 2023 var på 7 051 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en oppgang på 1,3 prosent, eller 91 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Beholdningsverdien til noterte aksjer økte gjennom 4. kvartal. Markedsverdien var på 3 914 milliarder kroner som er en økning på 1 milliard kroner sammenlignet med forrige kvartal. Obligasjonene og egenkapitalbevisene økte også gjennom det siste kvartalet med henholdsvis 3,0 prosent og 5,6 prosent.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Husholdningene investerte

Ved utgangen av året eide utlandet noterte aksjer for 1 613 milliarder kroner, mens offentlig forvaltning eide for 1 144 milliarder kroner. Dette tilsvarer henholdsvis 41 og 29 prosent av den totale markedsverdien som betyr at de er de to største eiersektorene på børsen.  

Husholdningene økte markedsbeholdningen i løpet av 2023 fra 155 milliarder kroner til 166 milliarder kroner, og de nettokjøpte for 4 milliarder kroner. Til sammenligning så nettosolgte utlandet og offentlig forvaltning for 48 milliarder kroner og 32 milliarder kroner hver. De store nettosalgene har i stor grad sammenheng med tilbakekjøpsprogram til selskapene og oppkjøp.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene. Millioner kroner

Rekordhøyt utbytte

Det ble til sammen utbetalt 269 milliarder kroner i utbytte fra noterte aksjer i løpet av 2023. Dette er 93 milliarder kroner høyere sammenlignet med året før. Det har ikke vært registrert høyere utbytte i løpet av et år siden statistikken startet i 2012. Den viktigste årsaken til de høye utbyttene skyldes gode resultater hos selskaper innenfor olje og finans. Hovedparten av disse utbyttene ble utbetalt i 2. kvartal på 124 milliarder kroner.

De største mottakerne av utbyttene var offentlig forvaltning og utlandet på henholdsvis 113 og 98 milliarder kroner. Til sammenligning fikk husholdningene utbetalt 10 milliarder kroner.

Figur 3. Utbytte fra noterte aksjer. Millioner kroner