Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 4. kvartal 2022 utgjorde 6 791 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en oppgang på 3,8 prosent, eller 250 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Høye energipriser trakk børsen opp

Beholdningsverdien til noterte aksjer økte gjennom årets siste kvartal. Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 864 milliarder kroner. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en oppgang på 5,8 prosent. Markedsverdien av obligasjoner økte med 0,9 prosent fra 2 653 til 2 676 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Dersom man ser på hele 2022 så har den totale beholdningsverdien til noterte aksjer økt med 1,8 prosent gjennom året. Året har vært preget av uro og usikkerhet knyttet til høyere inflasjon, økte renter, krigen i Ukraina og forslag om grunnrenteskatt på havbruk har blant annet vært med på å trekke børsen ned. Mens høyere energipriser har vært med på å trekke børsen opp. Til sammenligning så har flere børsindekser i verden hatt en negativ utvikling i 2022.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

Husholdningene nettokjøpte noterte aksjer

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for 15 milliarder kroner gjennom kvartalet. Ikke-finansielle foretak nettokjøpte mest for 15 milliarder kroner. Utlandet nettosolgte mest for 14 milliarder kroner, mens offentlig forvaltning nettokjøpte for 4 milliarder kroner.

Markedsverdien av noterte aksjer hos husholdningene var på 155 milliarder kroner og de nettokjøpte for 1,7 milliarder kroner. Sammenlignet med forrige kvartal så har beholdningen økt med 7 prosent.

Figur 2. Nettokjøp/ salg av noterte aksjer hos husholdningene

God avkastning på verdipapirer

Den totale avkastningen på verdipapirer i 2022 var på 253 milliarder kroner. Dette er 78 milliarder kroner mer sammenlignet med 2021.

Den totale avkastningen på verdipapirer på 253 milliarder kroner fordelte seg på 191 milliarder kroner i utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis, og 61 milliarder kroner i renteutbetalinger fra obligasjoner og sertifikater.

Figur 3. Avkastning på verdipapirer