Ved utgangen av desember 2021 hadde norske Husholdninger inkluderer lønnstagere, pensjonister, trygdede, studenter, personlig næringsdrivende o.l. plassert 53,5 milliarder kroner i BSU, en nedgang fra 59,5 milliarder kroner ved utgangen av desember 2020, viser tall fra Banker og Kredittforetak.

Boligsparing for ungdom (BSU) er en innskuddspareordning for personer under 34 år der hovedformålet er sparing til egen bolig. En BSU-konto kan kun opprettes én gang. Innskyter kan spare inntil 27 500 kroner i BSU per kalenderår. Totalt sparebeløp i BSU er 300 000 kr. Sparing i BSU gir et skattefradrag på 20 prosent av innskutt beløp, inntil 5 500 kroner per kalenderår. Fra og med 1. januar 2021 gis skattefradrag kun til personer som ikke allerede eier eller delvis eier bolig.

Totalbeholdningen falt etter regelendring i 2021

Husholdningenes sparing i BSU har gradvis økt siden ordningen ble innført i 1992 og totalbeholdningen hadde en topp i januar 2021 da den utgjorde 60,5 milliarder kroner. Figur 1 viser utviklingen i husholdningenes sparing i BSU i perioden januar 1996 til januar 2022. Innestående beløp i BSU er oppgitt i balanseført verdi. Fra og med 2018 er påløpte ikke-forfalte renter også inkludert.

Figur 1. Husholdningenes innskudd i BSU

Fra 1. januar 2021 ble det gjort endringer i ordningen og det gis nå kun skattefradrag for BSU-sparing til personer som ikke eier eller delvis eier bolig. En annen endring som ble innført i 2021 er at oppsparte midler i BSU også kan benyttes til påkostning og vedlikehold av bolig. I tillegg ble årlig sparebeløp økt fra 25 000 til 27 500 kroner.

Det observeres negativ månedsendring i BSU-sparing hver måned mellom februar og november i 2021. Det var derimot en månedsvekst på henholdsvis 1,1 og 1,9 prosent i desember 2021 og januar 2022. Dette samsvarer godt med sesongmønsteret for denne spareordningen, der husholdningene gjerne gjør skattetilpasninger på slutten av året. Siden opptjente renter først ble registrert i statistikken når de ble kapitalisert ved slutten av året i perioder før 2018, bidrar dette til veksten i desember tidligere år. Samtidig er det også en del husholdninger som gjør innskudd i januar.

Negativ tolvmånedersvekst i BSU for første gang

Figur 2 viser en oversikt over Tolvmånedersveksten viser prosentvis endring fra samme måned året før. i husholdningenes innskudd i BSU. I mai 2021 var det for første gang negativ tolvmånedersvekst. Ved utgangen av desember 2021 var tolvmånedersveksten -10,1 prosent, sammenlignet med 5,9 prosent ved utgangen av desember 2020. Den samme trenden fortsetter ved utgangen av januar 2022 med en tolvmånedersvekst på -9,9 prosent.

Figur 2. Tolvmånedersvekst i husholdingenes BSU-sparing

Den negative veksten i husholdningenes sparing i BSU kan skyldes flere ting. En forklaring kan være at det etter regelendringene i 2021 er mindre attraktivt å spare i BSU for de som allerede eier bolig, fordi de ikke lenger mottar skattefradrag. Nedgangen i BSU-sparing har også skjedd i en periode med rekordlave innskuddsrenter, dermed kan det tenkes at husholdningene vurderer alternative plasseringer av sine penger.