Bærekraftsmål 3:
God helse og livskvalitet

 

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 3.1: Redusere mødredødeligheten

Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte

Mødredødelighet (3.1.1)

Per 100 000 fødsler

Gravides vekt¹ før svangerskapet (3.1.a)

¹ Andelen gravide med overvekt eller fedme før svangerskapet (KMI >=25) inkluderer også andelen gravide med overvekt eller fedme før svangerskapet (KMI >=30)

Delmål 3.2: Redde alle barn under fem år fra å dø, hvis det kan forhindres

Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og til høyst 25 per 1 000 levendefødte blant barn under fem år
Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)
Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)
2016
2,5
per 1 000 barn
-64,2 % endring fra 25 år før
Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)
Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)
2016
2,4
per 1 000 barn
-68,5 % endring fra 25 år før
Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)

Indikator 3.2.1 Dødelighet blant barn under fem år

Tilgjengelig indikator Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)

Delmål 3.2: Redde alle barn under 5 år fra å dø, hvis det kan forhindres

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Per 1000 barn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/

Data: tidsserie, siste oppdatering 1967-2016

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)

Indikator 3.2.2 Dødelighet blant nyfødte

Tilgjengelig indikator Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)

Delmål 3.2: Redde alle barn under 5 år fra å dø, hvis det kan forhindres

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 barn

Definisjoner Neonatalt døde per 1 000 levendefødte. Neonatal dødelighet vil si barn som dør i løpet av de første fire ukene. https://sml.snl.no/barnehelse#-Neonatal_d%C3%B8delighet

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/mfr/

Data: tidsserie, siste oppdatering 1968-2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Gjennomsnittlig fødselsvekt (3.2.a)
Gjennomsnittlig fødselsvekt (3.2.a)
2021
3 509
gram
22 gram fra ti år tidligere
Gjennomsnittlig fødselsvekt (3.2.a)

Fødselsvekt (3.2.a)

Dagligrøykende gravide (3.2.b)

Delmål 3.3: Bekjempe smittsomme sykdommer

Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer, og bekjempe hepatitt, vannbårne sykdommer og andre smittsomme sykdommer

Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)
Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)
2020
0,026
nye smittede av HIV
-50,9 % Endring fra ti år før
Nye smittede av HIV per 100 000 ikke-smittede (3.3.1)

Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)
Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)
2021
2,9
pasienter per 100 000 innbyggere
-53,3 % Endring fra 20 år før
Meldte tuberkulosepasienter per 100 000 innbyggere (3.3.2)

Dødsårsak influensa (3.3.c)

Delmål 3.4: Redusere dødeligheten fra ikke-smittsomme sykdommer og fremme mental helse

Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
2021
2 058
dødsfall
-16,0 % Endring fra 20 år før
Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
2021
2 810
dødsfall
-22,8 % Endring fra 20 år før
Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Selvmord, kvinner (3.4.2)
Selvmord, kvinner (3.4.2)
2021
6,6
per 100 000 innbyggere
8,9 % Endring fra 20 år før
Selvmord, menn (3.4.2)
Selvmord, menn (3.4.2)
2021
17,7
per 100 000 innbyggere
-3,9 % Endring fra 20 år før
Selvmordsrate (3.4.2)

Delmål 3.5: Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk

Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol

Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, alkoholliter per innbygger 15 år og eldre (3.5.a)

Andel 16-24 år som rapporterer bruk av alkohol og cannabis (3.5.b)

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1)

Indikator 3.6.1 Dødelighet som følge av trafikkulykker

Tilgjengelig indikator Dødelighet som følge av trafikkulykker (3.6.1)

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 100 000 innbyggere

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/trafikkulykker-med-personskade

Data: tidsserie, siste oppdatering 1947-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 3.7: Sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, inkludert familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
2022
1,4
per 1 000 kvinner
-89,1 % endring fra 25 år før
Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Indikator 3.7.2 Fødselstall blant unge jenter (10-14 år, 15-19 år) per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen

Tilgjengelig indikator Fødselstall blant unge jenter (15-19 år) per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Delmål 3.7: Sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 kvinner

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/fodte

Data: tidsserie, siste oppdatering 1987-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Svangerskapsavbrudd, per 1000 innbyggere, kvinner 15-49 år (3.7.a)
Svangerskapsavbrudd, per 1000 innbyggere, kvinner 15-49 år (3.7.a)
2021
9,0
-32,3 % fra ti år tidligere
Svangerskapsavbrudd (3.7.a)

Indikator 3.7.a) Svangerskapsavbrudd

Tilgjengelig indikator 3.7.a) Svangerskapsavbrudd

Delmål 3.7) Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, inkludert familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Per 1 000 innbyggere (kvinner)

Definisjoner -

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Aldersgrupper 5 års-intervaller (15-49 år)

Kilde Folkehelseinstituttet - Abortregisteret

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget -

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde.

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig.

Metadata er sist oppdatert 05.01.2024

Gjennomsnittsalder for mor ved fødsel av første barn (3.7.c)
Gjennomsnittsalder for mor ved fødsel av første barn (3.7.c)
2022
30,2
år
1,7 år fra ti år før
Gjennomsnittsalder for mor ved fødsel av første barn (3.7.c)

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader i alle land

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)
Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)
2023
7
%
-78,1 % endring fra 25 år før
Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)
Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)
2023
8
%
-76,5 % endring fra 25 år før
Andel røykere i befolkningen, 16-74 år (3.a.1)

Indikator 3.a.1 Forekomst av alminnelig tobakksbruk blant personer 15 år og eldre, standardisert etter alder

Tilgjengelig indikator Andel dagligrøykere, 16-74 år (3.a.1)

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/royk-alkohol-og-andre-rusmidler

Data: tidsserie, siste oppdatering 1974-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 3.b: Støtte forskning, utvikling og universell tilgang til rimelige vaksiner og medisiner

Støtte forskning på – og utvikling av – vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som primært rammer utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris, i samsvar med Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse, som bekrefter utviklingslandenes rett til fullt ut å anvende bestemmelsene som gjelder adgangen til å verne om folkehelsen og særlig sørge for tilgang til medisiner for alle, i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter

Andel av befolkningen som er vaksinert (3.b.1)

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.