Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13533: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - ny (K) 2015 - 2021

Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 98
15.06.2022 08:00
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-50 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-100 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
antall
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
antall
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
årsverk
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
årsverk
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (årsverk):
årsverk
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Antall kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent) (prosent):
prosent
Jordmødre (årsverk):
årsverk
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
årsverk
Antall kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent):
prosent
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
prosent
Antall kommuner med egen frisklivssentral (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med egen frisklivssentral (prosent):
prosent
Antall kommuner der innbyggere har tilgang til frisklivssentral (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner der innbyggerne har tilgang til frisklivssentral (prosent):
prosent
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-50 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-100 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
31.12
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
31.12
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
31.12
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
31.12
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (årsverk):
31.12
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Antall kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent) (prosent):
31.12
Jordmødre (årsverk):
31.12
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
31.12
Antall kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent):
31.12
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
31.12
Antall kommuner med egen frisklivssentral (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med egen frisklivssentral (prosent):
31.12
Antall kommuner der innbyggere har tilgang til frisklivssentral (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner der innbyggerne har tilgang til frisklivssentral (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-50 prosent) (antall) , Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-100 prosent) (antall) , Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Det er også gjort justeringer i metoden for å beregne årsverk for selvstendig næringsdrivende. Fom. publiseringen 15. mars 2022 er årsverkstallene oppdaterte for alle årganger tilbake til 2015 i tabellen. Ingen av de nye metodene gir store utslag for helse- og omsorgstallene. Årsverkstallene på kommunenivå tar ikke høyde for eventuelle kjøp og salg over kommunegrenser. Det tar heller ikke høyde for interkommunale samarbeid. Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om ulikt personell, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen. Brukerdata (IPLOS): Manglende rapportering: Publiserte data for 2019 er basert på data SSB har mottatt fra Helsedirektoratets KPR-register pr. 25.5.2020. Følgende kommuner har ikke rapportert 2019-tall, og for de kopieres 2018-tall til 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1141 Finnøy, 1216 Sveio, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy, 5011 Hemne. 1234 Granvin har ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står blank begge år. I tillegg rapporterer 1151 Utsira sammen med Karmøy. I denne tabellen vil dette være aktuelt for nøkkeltallet fysioterapitimer per uke per sykehjemsbeboer. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-50 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. F.o.m. rapporteringen i 2021 i KOSTRA-skjema 1 er inndelingen for hjemmelstørrelser (deltid) endret fra '20- 40 prosent' til ''20-50 prosent'. Frem til 2020-årgangen hadde KOSTRA skjema 1 en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som var omfattet av feilen antas å være begrenset.

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-100 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. F.o.m. rapporteringen for 2021 i KOSTRA-skjema 1 er inndelingen for hjemmelstørrelser (deltid) endret fra 'fom 40 til 100 prosent' til 'fom 50 til 100 prosent'. Frem til 2020-rapporteringen hadde KOSTRA skjema 1 en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som var omfattet av feilen antas å være begrenset.

Antall kommuner med egen frisklivssentral (ja=1, nei=0)

I perioden 2015-2019 ble det i KOSTRA-skjema 1 spurt om kommunen har frisklivssentral, mens fom. 2020 ble det spurt om innbyggerne har tilgang til frisklivssentral i egen kommune.

Andel kommuner med egen frisklivssentral (prosent)

I perioden 2015-2019 ble det i KOSTRA-skjema 1 spurt om kommunen har frisklivssentral, mens fom. 2020 ble det spurt om innbyggerne har tilgang til frisklivssentral i egen kommune.