Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13533: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - ny (K) 2015 - 2023

Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 98
17.06.2024 08:00
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
antall
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
antall
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
årsverk
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk av psykologer innen kommunale helse- og omsorgstjenester (antall):
antall
Avtalte årsverk av psykologer innen kommunale helse- og omsorgstjenester per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Antall kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent) (prosent):
prosent
Jordmødre (årsverk):
årsverk
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
årsverk
Antall kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent):
prosent
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
prosent
Antall kommuner med egen frisklivssentral (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med egen frisklivssentral (prosent):
prosent
Antall kommuner der innbyggere har tilgang til frisklivssentral (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner der innbyggerne har tilgang til frisklivssentral (prosent):
prosent
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
31.12
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
31.12
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
31.12
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
31.12
Avtalte årsverk av psykologer innen kommunale helse- og omsorgstjenester (antall):
31.12
Avtalte årsverk av psykologer innen kommunale helse- og omsorgstjenester per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Antall kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent) (prosent):
31.12
Jordmødre (årsverk):
31.12
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
31.12
Antall kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent):
31.12
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
31.12
Antall kommuner med egen frisklivssentral (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med egen frisklivssentral (prosent):
31.12
Antall kommuner der innbyggere har tilgang til frisklivssentral (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner der innbyggerne har tilgang til frisklivssentral (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall) , Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall) , Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.

Årsverkstallene på kommunenivå tar ikke høyde for eventuelle kjøp og salg over kommunegrenser. Det tar heller ikke høyde for interkommunale samarbeid. Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om ulikt personell, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen.

SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA fom. 2020. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

Ålesund og Værøy kommune har ikke rapportert tall for aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2023-årgangen. De aktuelle variablene er imputert med tall fra 2022-årgangen for disse kommunene.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. F.o.m. rapporteringen i 2021 i KOSTRA-skjema 1 er inndelingen for hjemmelstørrelser (deltid) endret fra '20- 40 prosent' til ''20-50 prosent'. Frem til 2020-årgangen hadde KOSTRA skjema 1 en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som var omfattet av feilen antas å være begrenset.

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. F.o.m. rapporteringen for 2021 i KOSTRA-skjema 1 er inndelingen for hjemmelstørrelser (deltid) endret fra 'fom 40 til 100 prosent' til 'fom 50 til 100 prosent'. Frem til 2020-rapporteringen hadde KOSTRA skjema 1 en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som var omfattet av feilen antas å være begrenset.

Antall kommuner med egen frisklivssentral (ja=1, nei=0)

I perioden 2015-2019 ble det i KOSTRA-skjema 1 spurt om kommunen har frisklivssentral, mens fom. 2020 ble det spurt om innbyggerne har tilgang til frisklivssentral i egen kommune.

Andel kommuner med egen frisklivssentral (prosent)

I perioden 2015-2019 ble det i KOSTRA-skjema 1 spurt om kommunen har frisklivssentral, mens fom. 2020 ble det spurt om innbyggerne har tilgang til frisklivssentral i egen kommune.