Bærekraftsmål 15:
Livet på land

 

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

 

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
2023
40,1
%

Indikator 15.1.1 Skogområder som andel av samlet landområde

Tilgjengelig indikator Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Samlet landområde er det totale overflatearealet til et land minus området som er dekket av innlandsfarvann, som store elver og innsjøer. Se FNs metadatabase.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.2: Bærekraftig skogforvaltning

Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå
Andel skogareal innenfor lovlig etablerte verneområder, IUCN I-IV (15.2.1)

Indikator 15.2.1 ) Andel skogareal innenfor lovlig etablerte verneområder, IUCN I-IV 

Tilgjengelig indikator 15.2.1) Andel skogareal innenfor lovlig etablerte verneområder, IUCN I-IV 

Delmål 15.2) Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Totalt skogareal omfatter både produktiv og uproduktiv skog. Skog er definert ved en kronedekning på over 10 prosent på 1 daa for trær som er eller kan bli 5 m høye. Produktiv skog er definert ved at den kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år under gunstige bestandsforhold. Uproduktiv skog er definert som skog som ikke kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år i årlige gjennomsnitt under gunstige forhold. Denne definisjonen er i harmoni med FN sin skogdefinisjon og det er underforstått at definisjonen ikke gjelder for bebygde områder. Vernet areal omfatter skogareal i nasjonalparker og naturreservater.

Forklaring Vernet areal omfatter nasjonalparker og naturreservater der skogbruk ikke er tillatt. Landskapsvernområder og reservater hvor skogbruk er tillatt er ikke inkludert.
Beregningene er utført av  Landsskogtakseringen. Dette er en utvalgsundersøkelse som dekker hele landet over en periode på fem år.
 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilder - FNs SDG Indicators Database og Landsskogtakseringen (NIBIO)

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 18.11.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Registrert avskoget areal (15.2.a)

Indikator 15.2.a) Registrert avskoget areal 

Tilgjengelig indikator 15.2.a) Registrert avskoget areal 

Delmål 15.2) Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet hektar/år

Definisjoner Totalt skogareal omfatter både produktiv og uproduktiv skog.

Skog er definert ved en kronedekning på over 10 prosent på 1 daa for trær som er eller kan bli 5 m høye.

Produktiv skog er definert ved at den kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år under gunstige bestandsforhold.

Uproduktiv skog er definert som skog som ikke kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år i årlige gjennomsnitt under gunstige forhold. Denne definisjonen er i harmoni med FN sin skogdefinisjon og det er underforstått at definisjonen ikke gjelder for bebygde områder.

Som avskoget regnes areal hvor arealtypen er endret fra skog til bebyggelse (herunder bygninger, veier og annen infrastruktur), dyrka mark, kulturbeite eller vann. Også arealer der anvendelsen er endret på en slik måte at trær fjernes hyppig regnes som avskoget. Det gjelder f.eks. kraftlinjer og skiløyper. For at arealtypen skal regnes som endret kreves et minsteareal på 1 dekar (0,1 hektar) og en minstebredde for avlange arealer (f.eks. veier) på 4 meter. Unntak fra arealkravet gjøres for bygninger (bygningskropper).

Forklaring På landområdene foregår det både CO2-opptak og klimagassutslipp (karbon (C) opptak og utslipp). Vekster, som trær, busker og gress tar opp og lagrer karbon bl.a. i jord, røtter og blader. Utslipp skjer når biomassen brytes ned naturlig, fjernes eller brennes av mennesker. Avskoging omfatter utslipp fra skog som gjøres om til for eksempel fritidsbolig eller vei. Ved avskoging bokføres hele klimagassutslippet fra avskogingen.

Les mer i regjeringens innsiktsartikkel "Spørsmål og svar om skog og klimamål

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilder Landsskogtakseringen

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data, tidsserie, siste oppdatering: Foreligger som tidsserie for 5-årsperiode fra referanseår 2013 til 2020. Neste oppdatering (perioden 2019-2023 med referanseår 2021) forventet i 2024.

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig med 5-års glidende gjennomsnitt

Metadata er sist oppdatert 18.11.2023

Påskoget areal (15.2.b)

Indikator 15.2.b) Påskoget areal 

Tilgjengelig indikator 15.2.b) Påskoget areal 

Delmål 15.2) Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet hektar/år

Definisjoner Totalt skogareal omfatter både produktiv og uproduktiv skog.

Skog er definert ved en kronedekning på over 10 prosent på 1 daa for trær som er eller kan bli 5 m høye.

Produktiv skog er definert ved at den kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år under gunstige bestandsforhold.

Uproduktiv skog er definert som skog som ikke kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år i årlige gjennomsnitt under gunstige forhold. Denne definisjonen er i harmoni med FN sin skogdefinisjon og det er underforstått at definisjonen ikke gjelder for bebygde områder.

Som påskoget areal regnes naturlig fortetning av trær i marginale områder slik som fjell og av areal som har hatt en annen anvendelse eller type som ikke lenger er i bruk og gror igjen eller plantes. Dette kan være forlatte beiteområder, nedlagte kraftlinjer o.l. 

Forklaring På landområdene foregår det både CO2-opptak og klimagassutslipp (karbon (C) opptak og utslipp). Vekster, som trær, busker og gress tar opp og lagrer karbon bl.a. i jord, røtter og blader. Utslipp skjer når biomassen brytes ned naturlig, fjernes eller brennes av mennesker. Påskoging omfatter planting av ny skog og naturlig gjengroing, dvs. ny skog der det ikke, eller i liten grad fantes skog fra før. Ved påskoging bokføres i klimagassregnskapet hele CO2-opptaket i den nye skogen.

Les mer i regjeringens innsiktsartikkel "Spørsmål og svar om skog og klimamål

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilder Landsskogtakseringen

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data, tidsserie, siste oppdatering: Foreligger som tidsserie for 5-årsperiode fra referanseår 2013 til 2020. Neste oppdatering (perioden 2019-2023 med referanseår 2021) forventet i 2024.

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig med 5-års glidende gjennomsnitt

Metadata er sist oppdatert 18.11.2023

Delmål 15.3: Stopp ørkenspredning og gjenopprett forringet land

Innen 2030 bekjempe ørkenspredning, restaurere forringet land og matjord, inkludert landområder som er rammet av ørkenspredning, tørke og flom, og arbeide for en verden uten landforringelse

Omdisponering av dyrka mark (15.3.a)

Indikator Omdisponert dyrka mark

Tilgjengelig indikator Omdisponering av dyrka mark

Delmål 15.3 Innen 2030 bekjempe ørkenspredning, restaurere forringet land og matjord, inkludert landområder som er rammet av ørkenspredning, tørke og flom, og arbeide for en verden uten landforringelse

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Dekar

Definisjoner Omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og etter jordloven til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dyrka jord omfatter fulldyrka jordbruksareal, overflatedyrka jordbruksareal og innmarksbeite.

Forklaring For å ta vare på mulighetene for fremtidig matproduksjon er det et mål at minst mulig dyrka jord tas i bruk til andre formål. Et nasjonalt mål for omdisponering av dyrka mark er satt til 2000 dekar per år, og målet skal nås innen 2030. 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilder https://www.ssb.no/statbank/sq/10086334 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 08.09.2023

Delmål 15.5: Redusere ødeleggelse av habitater og tap av biologisk mangfold

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

Rødlisteindeks for fugler (15.5.1)

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonal enighet

Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA, delvis

Indikator 15.6.1 Antall land som har vedtatt lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder

Tilgjengelig indikator Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)

Delmål 15.6) Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonal enighet.

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde NaturmangfoldlovenForskrift om beskyttelse av kunnskap om genetisk materialeDen internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og landbrukNasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata - siste oppdatering 19.11.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.8: Stoppe innføring og spredning av fremmede arter

Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter

Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
JA, delvis

Delmål 15.a: Offentlig utviklingsbistand og offentlige utgifter til bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer

Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte

Offentlig bistand og offentlige utgifter til bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer (15.a.1)

Amerikanske dollar til konstante 2018-priser

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.