Unge utenfor omtales gjerne som NEET er en forkortelse av «Not in Education, Employment or Training» som brukes om ungdom utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. I denne statistikken er NEET avgrenset til bosatte i alderen 15-29 år som er verken sysselsatte, under ordinær utdanning eller deltakere på arbeidsmarkedstiltak. og utgjorde i 4. kvartal 2020 i overkant av 114 000 personer i alderen 15–29 år. NEET-andelen økte med 0,7 prosentpoeng mellom 2019 og 2020 (figur 1). Økningen skyldes blant annet en nedgang i Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Sysselsatte omfatter lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Måleperiode for antall lønnstakere i denne statistikken er tredje uke i november i referanseåret. Antall selvstendige måles på bakgrunn av tallene for 4. kvartal i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). på 1,5 prosentpoeng og en økning i andelen Registrerte arbeidsledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Ikke alle unge registrerer seg imidlertid som arbeidsledig hos NAV, da mange kan ha hatt for lav inntekt for å motta dagpenger. Derfor kan det være unge som er arbeidsledige uten at de formelt er registrert som det. Disse vil uansett regnes som del av NEET-gruppen, da de ikke er i arbeid, utdanning eller tiltak. på 0,9 prosentpoeng.

– Denne utviklingen på arbeidsmarkedet kan sees i sammenheng med koronapandemien og har vært sterkere for de unge enn for den øvrige befolkningen, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Til sammenligning gikk sysselsettingsandelen for personer over 30 år ned med 1 prosentpoeng, mens arbeidsledigheten økte med 0,6 prosentpoeng.

Samtidig var det en økning på 1 prosentpoeng i andelen unge under ordinær utdanning mellom 2019 og 2020, som bidro til å redusere andelen unge utenfor.

Figur 1. Utvikling i andelen unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (NEET)¹ i perioden 4. kvartal 2015–4. kvartal 2020

¹Bosatte 15–29 år. NEET betegner unge som verken er sysselsatt, under utdanning eller opplæring.

Fra og med statistikkåret 2019 publiserer SSB foreløpige tall i statistikken «Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger». Grunnen til dette er et ønske om å forbedre statistikkens aktualitet og gjøre tallene tilgjengelige for brukerne på et tidligere tidspunkt.

I motsetning til endelige tall, er de foreløpige tallene delvis basert på informasjon fra året før statistikkåret. Mer spesifikt gjelder dette selvstendig næringsdrivende, som identifiseres ved hjelp av opplysningene i skattemeldingen (selvangivelsen). Selvangivelsesregisteret har lang produksjonstid, derfor benyttes registeret fra året før til produksjon av foreløpige tall. Som følge av denne forskyvningen er det noe større usikkerhet i tallene. Noen personer kan bli feilklassifisert som sysselsatte, selv om de var utenfor arbeid i statistikkåret. På den andre siden kan også noen bli regnet som ikke-sysselsatte, selv om de startet en næringsvirksomhet i statistikkåret.

Tallene i denne artikkelen bygger på statistikken «Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger». For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig, er statusen prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken» nederst på statistikksiden.

Høyest andel utenfor i aldersgruppen 25–29 år

Som figur 2 viser, er det aldersgruppen 25–29 år som trekker opp NEET-andelen med en økning på 1,4 prosentpoeng mellom 2019 og 2020. Driverne bak dette er en nedgang i sysselsettingsandelen og en økning i andel registrerte arbeidsledige.

Figur 2. Utvikling i andelen unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (NEET)¹ i perioden 4. kvartal 2015–4. kvartal 2020, etter aldersgruppe

¹Bosatte 15–29 år. NEET betegner unge som verken er sysselsatt, under utdanning eller opplæring.

For de i aldersgruppen 25–29 år med grunnskolenivå som høyest fullførte utdanning, har det vært en økning på 2 prosentpoeng i andelen registrerte arbeidsledige. Denne gruppen har i tillegg hatt en økning på 1,2 prosentpoeng i andelen mottakere av uføretrygd. En tilsvarende endring fant sted mellom 2018 og 2019, og andelen uføretrygdede ble doblet i perioden 2015–2020 – fra 4,7 prosent til 9,4 prosent. Vi ser også en dobling for unge i alderen 20–24 år med kun fullført grunnskole.

Størst økning for unge med utdanning fra videregående skole

Endring i andelen utenfor varierer med utdanningsnivå. Gruppen med videregående skole som høyeste fullførte utdanning hadde den største økningen – fra 7,9 prosent i 2019 til 8,9 prosent året etter. Det skyldes i stor grad en nedgang på 3 prosentpoeng i andelen som kun var sysselsatt, og ikke kombinerte sysselsetting med utdanning eller andre ytelser.

– Noen av disse kan være nyutdannede med kompetanse fra restaurant- og matfag som ellers ville jobbet innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet, sier Tonje Køber.

Denne gruppen har erfart en nedgang i sysselsettingsandelen sammenlignet med 2016 og 2018 og sammenfaller med at flere restauranter og serveringssteder måtte stenge dørene i 2020 på grunn av koronarestriksjoner.

Unge med grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå, har generelt den største andelen utenfor, selv om økningen der var svakere. For denne gruppen økte NEET-andelen til 14,2 prosent i 2020 etter å ha vært stabil på 13,6 prosent siden 2017.

Figur 3. Utvikling i andelen unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (NEET)¹ i perioden 4. kvartal 2015–4. kvartal 2020, etter høyeste fullførte utdanningsnivå

¹Bosatte 15–29 år. NEET betegner unge som verken er sysselsatt, under utdanning eller opplæring.

Liten økning for unge med høyere utdanning

NEET-andelen for unge med utdanning på universitets- og høgskolenivå økte fra 7,6 til 7,9 prosent mellom 2019 og 2020 (figur 3). Unge med høyere utdanning ser derfor ikke ut til å være like utsatt for utenforskap som dem med lavere utdanning.

Andelen med høyere utdanning som kun var sysselsatt, gikk ned med 2 prosentpoeng. Samtidig var det imidlertid en økning på 1,2 prosentpoeng i andelen som både var sysselsatt og under ordinær utdanning. Dette har vært en tendens siden 2015, men ikke med en like stor økning mellom to år som dette.

Enda flere innvandrere utenfor enn tidligere

Andelen utenfor har tidligere vært nesten tre ganger høyere blant unge Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og har senere innvandret til Norge. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB. enn for den unge befolkningen for øvrig. Det er også denne gruppen som har erfart den største økningen i utenforskap mellom 2019 og 2020.

NEET-andelen i den unge befolkningen ellers, økte med 0,4 prosentpoeng fra 8,4 til 8,8 prosent. Etter en nedadgående trend siden 2015, steg andelen utenfor blant unge innvandrere fra 23 prosent til 25,1 prosent – en økning på 2,1 prosentpoeng. Dette skyldes en økning i andelen registrerte arbeidsledige og stemmer med at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i næringene som ble mest rammet av koronatiltakene.