Veksten i kommunal forvaltning var i underkant av 10 000 Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. viser nye tall fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

– Veksten i de store næringene i kommunal forvaltning har vært sterk, spesielt undervisning. I tillegg har helse og sosial god vekst, sier seniorrådgiver Christoffer Berge i Statistisk sentralbyrå.

Kommunal forvaltning er en kvinnedominert sektor og kvinner stod for to tredjedeler av den totale veksten i antall sysselsatte. Ser man derimot på den prosentvise veksten er det menn som har hatt sterkest vekst i denne sektoren. Dette er spesielt synlig i næringen helse og sosial hvor menn har hatt en vekst på 4,1 prosent mot kvinners 1,4 prosent.   

Privat sektor og offentlig eide foretak omfatter privat næringsvirksomhet og offentlig kontrollerte foretak. Sistnevnte omfatter statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, f.eks. Equinor, Statnett, Telenor, mv. inkludert offentlig eide foretak hadde lavest prosentvis vekst med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023. Denne sektoren har omtrent 70 prosent av alle sysselsatte, og hadde størst økning, med om lag 13 500 flere sysselsatte. Fylkeskommunal forvaltning og statsforvaltningen hadde en vekst på henholdsvis 1,4 og 1,0 prosent. 

3 av 4 jobber i privat sektor i Oslo

Privat sektor, som også inkluderer offentlige eide foretak, utgjør 75 prosent av alle sysselsatte i Oslo, noe som er høyest av alle fylkene. Like bak kommer Rogaland med 73 prosent. Troms og Finnmark er fylket som har lavest andel sysselsatte i privat sektor med i overkant av 57 prosent.

– Veksten i kommunal forvaltning gjør at de fleste fylker har hatt en nedgang i andelen som jobber i privat sektor, sier Christoffer Berge. 

Figur 1. Sysselsatte etter sektor og fylke. 4. kvartal 2023. Prosent

Innlandet har 13,2 prosent i midlertidig stilling

I Innlandet fylke var det om lag 175 000 sysselsatte i 4. kvartal 2023, der omtrent 23 000 (13,2 prosent) hadde en Å ha en midlertidig stilling vil si at jobben er avtalt i arbeidskontrakten for en fastsatt tidsperiode eller for et bestemt arbeid. Typiske eksempler er vikariater, sesongarbeid, ekstrahjelper, prosjektarbeid og åremålsstillinger., mens 135 000 (77,5 prosent) hadde en Det å ha en fast stilling betyr at jobben er løpende og ikke avgrenset i tid. For at en fast stilling skal opphøre må reglene om opphør av arbeidsforhold følges. Ansettelser skal som hovedregel være faste for å skape stabile og forutsigbare rammebetingelser for begge parter i et arbeidsforhold.. I overkant av 16 000 har uoppgitt stilling. Det omfatter personer hvor vi mangler informasjon om man har en fast eller midlertidig stilling, f.eks. selvstendig næringsdrivende og frilansere/oppdragstakere.

I 4. kvartal 2023 var det i underkant av 119 000 sysselsatte i Nordland. Om lag 19 600 av disse jobbet skift/turnus. Det utgjør 16,4 prosent av alle sysselsatte i Nordland. I underkant av 92 000 (77,2 prosent) jobbet ikke skift eller turnus. Tilsvarende tall for Oslo var henholdsvis 41 000 (7,7 prosent) og 466 000 (87,2 prosent).

Arbeidstidsordning (skift- og turnusordning) er en avtale om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode.

Flere tall i statistikkbanken

Vi har mange flere tabeller i statistikkbanken som viser sysselsettingen etter blant annet kommune, detaljert næring, arbeidstid (stillingsprosent), kjønn og alder.

Andre sysselsettingsstatistikker

I tillegg til tallene som publiseres her, blir tall for sysselsetting blant innvandrere publisert 5. mars. Tall for sysselsatte innen helse- og sosialtjenester publiseres 6. mars.