I dei 5 Arbeidskonflikt: Med arbeidskonflikt meinast ein førebels arbeidsstans av minst ein dags varigheit som følgje av streik og/eller lockout. i 2022 gjekk totalt 188 230 arbeidsdagar tapt, viser statistikken Fagforeiningsmedlemmer og streikar. Konfliktane involverte til saman i underkant av 13 900 arbeidstakarar. Faktaboksen nedst i artikkelen gir ei oversikt over dei av konfliktane som er registrert hos Riksmeklaren. 

I åra med hovudoppgjer i perioden 2012-2020 gjekk i gjennomsnitt om lag 167 000 arbeidsdagar tapt som følgje av arbeidskonflikt. I same periode var det gjennomsnittlege talet på arbeidstakarar i konflikt 14 500, fordelt på 11 arbeidskonfliktar. 

– For 2022 viser tala at det har vore fleire tapte arbeidsdagar, og samtidig færre arbeidskonfliktar, enn vanleg, fortel Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn. 

Figur 1. Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar. År med hovudoppgjer 2002-2022

Flest tapte arbeidsdagar i undervisningsnæringa 

Som i 2021, var det i 2022 flest tapte arbeidsdagar i undervisningsnæringa. Her medførte streiken blant lærarane i KS-området 125 000 tapte arbeidsdagar, som svarar til 66 prosent av totalen. Videre gjekk 53 700 arbeidsdagar tapt i næringa helse- og sosialtenester, som ein følgje av streiken blant barnehageansatte i Private Barnehagers Landsforbund (PBL)-området.  

– Nær 179 000 arbeidsdagar gjekk tapt i 2022 som følgje av høvesvis lærar- og barnehagestreiken, og samla stod desse to konfliktane for 95 prosent av alle tapte arbeidsdagar i 2022, seier Tonje Køber. 

Medlemsauke i hovudsamanslutningane 

Dei fire hovudsamanslutningane for arbeidstakarar, LO, UNIO, YS og Akademikerne, hadde alle ein auke i medlemstala i 2022. LO hadde størst auke i talet på medlemmar, med i overkant av 14 400, men ser vi på prosentvise tal så er det også i år Akademikerne som har størst auke, med 4,8 prosent. Organisasjonen har hatt ein årleg medlemsauke på omkring 5 prosent kvart år sidan 2019. 

Figur 2. Medlemmer i hovudsamanslutningane for arbeidstakarar, 2005-2022