Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Statistikk

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø kartlegger arbeidsmiljøforhold, det vil si fysiske, psykiske og sosiale forhold på en arbeidsplass.
Arbeidsulykker
Statistikk om rapporterte arbeidsulykker og fatale arbeidsulykker i Norge
Fagforeiningsmedlemmer og streikar
Statistikken gir tal på medlemmer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar og arbeidskonfliktar.
Sykefravær
Statistikken viser utviklingen i egenmeldt og legemeldt sykefravær for lønnstakere.
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet for statlig virksomhet.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Se statistikk om legemeldt sykefravær fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Gå til nav.no

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 21 av 21
 1. Innvandreres tilbakevending til arbeidslivet etter sykdom

  Familieinnvandrere og flyktninger har lik sannsynlighet som den øvrige befolkningen for å komme tilbake i arbeidslivet etter en lang sykemelding. Desto lengre sykemeldt en person er, jo høyere er sannsynligheten for at en innvandrer tilbakevender til arbeidslivet, sammenlignet med en fra den øvrige befolkningen.

 2. Høyt sykefravær i 2023

  Sykefraværet lå på 7 prosent i 4. kvartal. Det er en økning på nesten 4 prosent fra forrige kvartal. Sykefraværet har økt gjennom hele 2023, og er det høyeste siden slutten av koronapandemien.

 3. Nesten én av tre sysselsatte opplever at jobben går utover privatlivet

  Nesten én av tre sysselsatte opplever at jobben tar så mye tid eller energi at det går utover privatlivet ukentlig eller oftere. Dette er aller mest utbredt blant dem som jobber i undervisningsyrker og blant ledere i hotell, restaurant og varehandel.

 4. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022

  I dette notatet beskriver og dokumenterer Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022.

 5. Én av fem kvinner utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb

  I underkant av én av seks sysselsatte har opplevd å bli utsatt for enten vold, seksuell trakassering, trusler eller mobbing på jobb i løpet av det siste året. Andelen er større blant kvinner enn blant menn, og enkelte yrkesgrupper skiller seg ut med høye andeler.

 6. Lavere sykefravær blant de som jobbet hjemmefra under pandemien

  Tall fra sykefraværsstatistikken viser at sykefraværet, både før, under og etter koronapandemien, gjennomgående har vært lavt i næringer hvor mange har arbeidsoppgaver som kan gjennomføres fra hjemmekontor, sammenlignet med sykefraværet i næringer hvor få hadde den samme muligheten.

 7. Økt sykefravær i 3. kvartal

  Sykefraværet lå på 6,7 prosent i 3. kvartal. Det er en økning på 2 prosent fra forrige kvartal.

 8. Stabilt sykefravær i 2. kvartal

  Det sesongjusterte sykefraværet var på 6,6 prosent i 2. kvartal 2023. På tross av vesentlig mindre influensa og korona er sykefraværet så å si uendret fra forrige kvartal.

 9. Nedgang i sykefraværet i 1. kvartal

  Det sesongjusterte sykefraværet var på 6,5 prosent i 1. kvartal 2023. Etter et fjorår preget av mye influensa og korona ser vi en nedgang fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 på 3,4 prosent.

 10. Høgaste tal på tapte arbeidsdagar sidan 2012

  I 2022 gjekk over 188 000 arbeidsdagar tapt i totalt 5 arbeidskonfliktar. Det er det høgaste talet på tapte arbeidsdagar dei siste fem åra med hovudoppgjer, trass færre konfliktar enn vanleg.

 11. Høyeste sykefravær siden 2009

  Sykefraværet i 2022 var på 6,8 prosent. Et så høyt nivå har vi ikke sett siden svineinfluensaen i 2009.

 12. Stabilt sykefravær

  Det sesongjusterte sykefraværet i 3. kvartal var på 6,5 prosent, som er omtrent uendret fra forrige kvartal. Det høye sykefraværet vi så i starten av 2022 fortsetter å avta.

 13. Stor nedgang i koronarelatert sykefravær

  Det sesongjusterte sykefraværet var på 6,5 prosent i 2. kvartal. Etter en kraftig økning fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, ser vi en noe større nedgang dette kvartalet.

 14. Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

  Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

 15. Kraftig økning i koronarelatert sykefravær

  Sesongjustert sykefravær i 1. kvartal 2022 var på 7,1 prosent. Det er det høyeste nivået målt siden svineinfluensaen høsten 2009. Ser vi bort fra influensa- og koronadiagnoser er sykefraværet det laveste siden 2000.

 16. Over 116 000 tapte arbeidsdagar i 2021

  I 2021 gjekk over 116 000 arbeidsdagar tapt i totalt 12 arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med mellomoppgjer er talet svært høgt.

 17. Økende sykefravær gjennom 2021

  Det siste halvåret har det vært rekordhøyt sykefravær, det høyest registrerte på over 10 år.

 18. Sykefravær og frafall fra arbeidsmarkedet

  Utviklingen i sykefravær over tid vil blant annet preges av hvordan sammensetningen av lønnstakere endres. Om det over tid blir en større andel lønnstakere med en høyere sannsynlighet for sykefravær enn tidligere, vil dette gjenspeiles i en økt sykefraværsprosent til tross for at den underliggende trenden i sykefravær ikke endrer seg.

 19. Høyeste sykefravær på over ti år

  Sykefraværet i 3. kvartal 2021 var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Økningen de to siste kvartalene har resultert i det høyeste sykefraværet siden svineinfluensaen i 2009.

 20. Sykefraværet øker igjen

  Sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 6,3 prosent, viser sesongjusterte tall. Etter to kvartaler med nedgang, øker sykefraværet med 7,3 prosent fra 1. kvartal 2021. Sykefraværet er nå nesten tilbake til samme nivå som ved starten av pandemien i 1. kvartal 2020.

 21. Svak nedgang i sykefraværet to kvartaler på rad

  Sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2020, og den svake nedgangen vi så i forrige kvartal fortsetter inn i 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter.