3595_0543
3595_0543
kommunefakta
2018-02-20T00:33:00.000Z
no
Vestre Slidre kommune

Kommunefakta

Vestre Slidre - 0543 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 144 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 34
5-9 år 69 64
10-14 år 67 58
15-19 år 56 62
20-24 år 63 56
25-29 år 51 36
30-34 år 47 53
35-39 år 43 54
40-44 år 75 66
45-49 år 85 66
50-54 år 75 86
55-59 år 93 88
60-64 år 79 71
65-69 år 79 83
70-74 år 55 46
75-79 år 49 51
80-84 år 24 28
85-89 år 12 24
90-94 år 8 9
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 28 13 5 15 0 5 3 0 0
2017 0 29 10 6 18 0 5 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 248
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 325
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 57
Undervisning 115
Helse- og sosialtjenester 214
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 341000 473000 286000
2006 172000 359000 485000 268000
2007 182000 397000 525000 280000
2008 198000 426000 566000 318000
2009 201000 443000 585000 330000
2010 203000 469000 603000 312000
2011 213000 499000 631000 322000
2012 222000 508000 643000 332000
2013 237000 519000 671000 352000
2014 244000 563000 695000 370000
2015 259000 556000 723000 356000
2016 272000 567000 710000 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Grunnskolenivå 496
Videregående skole-nivå 844
Universitets- og høgskolenivå kort 301
Universitets- og høgskolenivå lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 46.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.8 6.8
2010K3 6.4 5.9 6.9
2010K4 6.7 6.2 7.2
2011K1 7.4 7 7.8
2011K2 7.2 6.4 8
2011K3 6.5 5.3 7.9
2011K4 6.1 4.8 7.6
2012K1 6.2 4.9 7.8
2012K2 6.3 4.7 8
2012K3 7.2 6.2 8.4
2012K4 7.1 6 8.4
2013K1 7.5 6.2 8.9
2013K2 6.1 4.6 8
2013K3 7.3 4.9 10.2
2013K4 6 5.1 7
2014K1 7 6.4 7.7
2014K2 5.6 4.6 6.6
2014K3 6.1 5 7.4
2014K4 6.5 5 8.2
2015K1 6.3 5 7.9
2015K2 6 4.1 8.2
2015K3 5.7 3.2 8.5
2015K4 6.2 4 8.6
2016K1 7.1 5.4 8.9
2016K2 6.6 4.8 8.6
2016K3 6.3 3.8 9.1
2016K4 5.6 3.4 7.8
2017K1 6.9 5.5 8.3
2017K2 6.3 4 8.9
2017K3 7.4 5 10.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 6.2 20.9 23.9 4 1.5 15.8 3.4
2008 7.9 6.5 20.4 23.2 4.1 1.7 16.3 2.9
2009 7.5 7.3 22.4 24 4.6 2.4 7.7 5.3
2010 6.7 7.2 21 24.4 5.1 3.7 6.9 4.1
2011 7.5 7.5 21.9 26.2 5.2 2.9 7.6 4.5
2012 7.7 7.8 22.4 28.6 4.3 3.3 7.1 4.6
2013 7.6 7.4 21.2 29 3.6 3.2 8.1 4.8
2014 8.2 7.6 20.2 28.9 2.6 3.5 7.7 3.5
2015 9.8 6.8 17.4 28.4 3.4 3.4 8.6 3.4
2016 7.9 6.4 18.8 32.3 3.7 3.8 7.8 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.