Befolkning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007 - 2024

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
24.02.2024 08:00
Befolkning per 1.1. (personer):
personer
Areal (km²):
km²
Landareal (km²):
km²
Innbyggere per km² landareal:
personer per km²
Befolkning per 1.1. (personer):
1.1.
Areal (km²):
1.1.
Landareal (km²):
1.1.
Innbyggere per km² landareal:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Til Landareal og areal: Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100. Til Landet: Hovedlandet minus Svalbard og Jan Mayen Areal i alt: Uten saltvann. Medregnet ferskvann (innsjøer). Landareal: Uten ferskvann. Tabellen gjelder hovedlandet Norge (ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen). Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.