3595_0544
3595_0544
kommunefakta
2018-02-20T00:47:00.000Z
no
Øystre Slidre kommune

Kommunefakta

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 228 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 77 77
5-9 år 108 69
10-14 år 103 88
15-19 år 90 102
20-24 år 98 90
25-29 år 104 111
30-34 år 103 81
35-39 år 90 104
40-44 år 108 98
45-49 år 108 120
50-54 år 127 115
55-59 år 98 98
60-64 år 96 98
65-69 år 104 117
70-74 år 104 94
75-79 år 58 59
80-84 år 32 41
85-89 år 15 30
90-94 år 8 18
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 45 42 27 12 0 5 3 0 0
2017 26 49 47 25 11 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Jordbruk, skogbruk og fiske 109
Sekundærnæringer 338
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 690
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 72
Undervisning 113
Helse- og sosialtjenester 376
Personlig tjenesteyting 56

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 343000 476000 311000
2006 177000 363000 497000 311000
2007 196000 402000 533000 333000
2008 208000 436000 562000 365000
2009 208000 437000 583000 330000
2010 212000 451000 607000 336000
2011 223000 483000 637000 360000
2012 234000 502000 655000 376000
2013 250000 529000 685000 344000
2014 260000 534000 708000 363000
2015 265000 551000 725000 379000
2016 275000 560000 742000 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Grunnskolenivå 702
Videregående skole-nivå 1270
Universitets- og høgskolenivå kort 496
Universitets- og høgskolenivå lang 144
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 33.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.9 5.4 8.5
2010K3 8.2 6.8 9.7
2010K4 7 6.2 7.9
2011K1 7.1 6.9 7.3
2011K2 6.4 6.4 6.4
2011K3 7.5 6.9 8.1
2011K4 6.5 6 6.9
2012K1 6.4 5.7 7
2012K2 6.7 5.4 8
2012K3 6.4 5.2 7.6
2012K4 7 5.7 8.2
2013K1 8 7.3 8.8
2013K2 6.6 5.8 7.4
2013K3 5.9 5.1 6.7
2013K4 5.4 5 5.8
2014K1 6.3 5.1 7.7
2014K2 6 4.1 8
2014K3 6.2 4.3 8.3
2014K4 5.6 4 7.4
2015K1 6.6 5 8.3
2015K2 5 3.5 6.6
2015K3 6.2 4.9 7.5
2015K4 6.5 4.5 8.6
2016K1 6.8 5.2 8.4
2016K2 6.1 4.4 7.9
2016K3 6.4 4.9 8
2016K4 6.1 4.9 7.3
2017K1 6.5 5.2 7.8
2017K2 5.8 3.9 7.9
2017K3 6.4 5.8 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 7.1 20.2 27.9 1.9 0.4 9.8 5.2
2008 8.4 7.9 19.9 29 2 0.6 11.8 2.6
2009 7.7 7.4 18.5 28.2 2.4 1.1 12.7 2.4
2010 7.4 7.4 19.3 29.9 2.7 1 10.4 3.3
2011 8.2 7.5 19.7 30.1 2.4 1.2 10.7 2.8
2012 7.9 8 19.2 31.3 2.5 1.1 10.4 2.6
2013 9.2 8.3 19 31.1 2.7 1.1 8.8 2.5
2014 9.7 8.1 19.2 31.9 3 1.1 9.6 2.7
2015 6.5 8.2 19.3 30.5 3.4 1.7 8.9 2.8
2016 8 8.4 18.9 30.6 4 1.5 10.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.