285535
285535
nokkeltallsside
2016-12-20T09:37:00.000Z
Befolkning
no
Befolkning

Nøkkeltallsside

Fakta om likestilling

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn på ulike områder.

Arbeidsliv

Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt både når det gjelder sektor, næring og yrker. I offentlig sektor er det er stort flertall av kvinnelige ansatte, mens det i privat sektor er et stort flertall av menn. Kvinner og menn jobber også i ulike næringer og yrker. En større andel kvinner enn menn jobber deltid.  

Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger finner vi i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere.

Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken
Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken
Menn Kvinner
1972 78.1 44.7
1973 77.4 45
1974 77.4 44.4
1975 77.5 47
1976 78.5 50.4
1977 78.8 51.4
1978 78.8 52.9
1979 78.2 54.2
1980 79.3 55.1
1981 79.3 56.4
1982 79.4 56.5
1983 78.5 57.6
1984 78.4 58.1
1985 78.1 59.5
1986 78.4 62.3
1987 78.7 63.7
1988 78.3 63.7
1989 77.2 62.3
1990 76 62.4
1991 74.6 62.3
1992 74.5 62.2
1993 74.1 62.3
1994 74.3 62.8
1995 75.2 64
1996 76.6 65.8
1997 77.7 67.2
1998 78.4 68.2
1999 78 68.6
2000 77.9 68.8
2001 77.8 69.1
2002 77.4 69.6
2003 76.7 69.1
2004 76.3 68.8
2005 76.2 68.7
2006 75.6 68.4
2007 76 69.5
2008 77.1 70.7
2009 75.6 69.8
2010 75 68.7
2011 74.1 68.7
2012 74.4 68.5
2013 73.9 68.4
2014 73.6 68.3
2015 73.9 68.3
2016 73.4 67.7
Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) som jobber deltid
Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) som jobber deltid
Menn Kvinner
2008 13.6 36.1
2009 13.8 35.7
2010 15.1 36.4
2011 13.8 35.5
2012 13.7 34.5
2013 13.9 34.7
2014 14.2 34.7
Kjønnsfordeling blant sysselsatte (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2016
Kjønnsfordeling blant sysselsatte (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2016
Menn Kvinner
Uoppgitt 5 3
Elektrisitet, vann og renovasjon 23 7
Bergverksdrift og utvinning 47 10
Jordbruk, skogbruk og fiske 43 12
Bygge- og anleggsvirksomhet 184 22
Finansiering og forsikring 24 23
Informasjon og kommunikasjon 70 27
Transport og lagring 109 29
Overnattings- og serveringsvirksomhet 31 40
Industri 170 47
Forretningsmessig tjenesteyting 66 51
Personlig tjenesteyting 47 67
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 109 73
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 94 88
Undervisning 75 152
Varehandel, reparasjon av motorvogner 193 167
Helse- og sosialtjenester 105 433
Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat sektor
Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat sektor
Menn Kvinner
2008 63 37
2009 63 37
2010 63.1 36.9
2011 63.2 36.8
2012 63.5 36.5
2013 63.5 36.5
2014 63.4 36.6
2015 63.4 36.6
Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i offentlig sektor
Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i offentlig sektor
Menn Kvinner
2008 28.9 71.1
2009 29.3 70.7
2010 29.3 70.7
2011 29.4 70.6
2012 29.3 70.7
2013 29.5 70.5
2014 29.6 70.4
2015 29.8 70.2
Andel sysselsatte menn og kvinner (15 - 74 år) i utvalgte yrker. 2016
Andel sysselsatte menn og kvinner (15 - 74 år) i utvalgte yrker. 2016
Menn Kvinner
Bønder, fiskere mv. 2.7 0.9
Håndverkere 16.7 1
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 9.6 1.5
Andre yrker 5 5.2
Ledere 9.3 6.3
Kontoryrker 4.4 7.4
Høyskoleyrker 18.9 14.7
Salgs- og serviceyrker 12.4 29.1
Akademiske yrker 20.8 33.8

 

Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år)
Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år)
Menn Kvinner
2008 67.9 32.1
2009 66.9 33.1
2010 66.1 33.9
2011 65.3 34.7
2012 64.8 35.2
2013 64.3 35.7
2014 64.2 35.8
2015 65.1 34.9

Gjennomsnittlig månedslønn

Menn tjener i snitt mer enn kvinner. I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner. 

Gjennomsnittlig månedslønn
Gjennomsnittlig månedslønn
Menn Kvinner
2015 47400 41200
2016 48200 42200
Kvinners andel av menns lønn
Kvinners andel av menns lønn
Privat sektor og offentlige eide foretak Kommuneforvaltningen Statsforvaltningen
2015 87.2 92.9 86.9
2016 88.0 93.3 87.4
Lønnsgap mellom menn og kvinner. Ujustert. 2014
Lønnsgap mellom menn og kvinner. Ujustert. 2014
Prosent
Romania 4.5
Luxembourg 5.4
Italia 6.1
Belgia 6.6
Polen 7.7
Litauen 13.3
Sverige 13.8
Irland 13.9
Norge 14.5
Spania 14.9
Portugal 14.9
Frankrike 15.5
Danmark 16.0
Nederland 16.1
EU (27) 16.7
Island 16.7
Latvia 17.3
Finland 18.4
Storbritannia 20.9
Østerrike 22.2
Tyskland 22.3
Tsjekkia 22.5
Estland 28.1

Figuren viser en internasjonal sammenlikning av lønnsgapet mellom sysselsatte menn og kvinner. Eurostat sin definisjon på lønnsgap er forskjellen mellom gjennomsnittlig timelønn for sysselsatte menn og kvinner, i prosent av menns gjennomsnittlige timelønn. Sammenlikn med flere land og finn flere detaljer på Eurostat sine nettsider.

Utdanning

60 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning, og få kvinner innenfor natur-vitenskap, teknikk- og håndverksfag.

Andel personer 16 år og over, med høyere utdanning
Andel personer 16 år og over, med høyere utdanning
Menn. Universitets- og høgskolenivå kort Kvinner. Universitets- og høgskolenivå kort Menn. Universitets- og høgskolenivå lang Kvinner. Universitets- og høgskolenivå lang
1980 8.9 8.8 4.3 0.7
1981 9.1 9.1 4.4 0.7
1982 9.3 9.5 4.5 0.8
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10 10.5 4.7 1
1986 10.2 10.8 4.8 1
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14 16.3 5.8 2
1996 14.4 17.1 6 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26 9 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10 8.3

Kjønnsfordeling blant folkevalgte

Blant kommunestyrerepresentanter, ordførere og stortingsrepresentanter er det størst andel menn. Blant kommunestyrerepresentanter har kjønnsfordelingen vært omtrent 60 prosent menn og 40 prosent kvinner siden 2008. Se mer detaljert utvikling på kjønnsfordeling av kommunestyrerepresentanter siden 2008 i indikatorene for kjønnslikestilling.

Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter
Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter
Menn Kvinner
1979 10632 3140
1983 10518 3288
1987 9388 4260
1991 9344 3729
1995 8520 4143
1999 8079 4174
2003 7184 3954
2007 6842 4110
2011 6670 4115
2015 6476 4145
Antall menn og kvinner blant ordførere
Antall menn og kvinner blant ordførere
Menn Kvinner
1995 367 68
1999 370 65
2003 361 73
2007 333 97
2011 334 95
2015 307 121
Antall menn og kvinner blant stortingsrepresentantene
Antall menn og kvinner blant stortingsrepresentantene
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Menn 108 107 143 140 138 139 136 131 118 115 103 106 100 105 105 105 102 102
Kvinner 4 5 7 10 12 11 14 25 37 40 54 59 65 60 60 64 67 67

Kjønnsfordeling blant styrerepresentanter og daglige ledere i aksjeselskap

Blant styrerepresetanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Daglige ledere i aksjeselskap (AS)
Daglige ledere i aksjeselskap (AS)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Menn 145973 146681 147472 150792 161227 169837 177197 184324
Kvinner 23752 24215 24738 25785 28656 30846 33043 35018
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Menn 387 331 313 284 258 235 223 206
Kvinner 20 23 22 24 16 16 13 16
Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)
Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Menn 373363 374383 376383 381637 400250 416311 433030 448115
Kvinner 76176 77259 78323 80473 85838 90481 95213 99432
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Menn 1308 1152 1098 1015 915 830 776 746
Kvinner 879 751 736 702 623 570 540 531

Familie

Omtrent 9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage, og andelen er økende. Andel fedre som tar full fedrekvote eller mer av foreldrepengeperioden har hatt en jevn økning siden 2008. Menns tid til husholdsarbeid har økt de siste årene, mens kvinners tid brukt på husholdsarbeid ser ut til å flate ut. Les mer om menn og kvinners tidsbruk i tidsbruksundersøkelsen

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden
2008 59.6
2009 60.7
2010 61.7
2011 64.6
2012 68.1
2013 68.5
2014 68.2
2015 70.0
Mors gjennomsnittlige fødealder ved første barns fødsel. Utvalgte land. 2014
Mors gjennomsnittlige fødealder ved første barns fødsel. Utvalgte land. 2014
2014
Albania 25.2
Latvia 26.3
Estland 26.6
Polen 26.9
Litauen 27.0
Island 27.5
Frankrike 28.3
Belgia 28.6
Finland 28.6
Storbritannia 28.6
Norge 28.7
EU (27 land) 28.8
Østerrike 28.9
Danmark 29.2
Portugal 29.2
Sverige 29.2
Tyskland 29.4
Nederland 29.5
Spania 30.6
Sveits 30.6
Italia 30.7

Gjennomsnittsalderen på kvinner når de får sitt første barn er 28,7 år. I Norge er fødealderen på kvinner økende og færre får mange barn. SSB har tall for gjennomsnittsalder på både mor og far.

Helse

Det er noen forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn. Kjønnsforskjellene når det gjelder forventet levealder har imidlertid avtatt de senere årene. Flere kvinner enn menn oppgir at de lever med sykdom som skaper begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter. Finn flere tall om menn og kvinner helseforhold i levekårsundersøkelsen.

Forventet levealder ved fødselen
Forventet levealder ved fødselen
Menn Kvinner
1946-1950 69.25 72.65
1951-1955 71.11 74.7
1956-1960 71.32 75.57
1961-1965 71.03 75.97
1966-1970 71.09 76.83
1971-1975 71.41 77.68
1976-1980 72.19 78.66
1981-1985 72.69 79.44
1986-1990 73.09 79.73
1991-1995 74.38 80.39
1996-2000 75.54 81.11
2001-2005 76.94 81.91
2006-2010 78.43 82.89
2011-2015 79.7 83.74

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB