168906
168906
nokkeltallsside
2016-03-03T10:00:00.000Z
Befolkning
no
Befolkning

Nøkkeltallsside

Nøkkeltall for likestilling

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn på ulike områder.

 

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Arbeidsliv1
Fem år tidligere Prosentandel Periode
1På grunn av nytt datagrunnlag for 2015 lages det inntil videre bare kvartalsvise tall for andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær og ikke for sykefraværsprosenten (tapte dagsverk på grunn av sykefravær i prosent av mulige dagsverk)
Andel i deltidsarbeid (20-66 år)
Menn 13,8 14,2 2014
Kvinner 35,7 34,7 2014
Kjønnsfordeling blant ledere (20-66 år)
Menn 66,9 64,2 2014
Kvinner 33,1 35,8 2014
Kjønnsfordeling blant sysselsatte i offentlig sektor (20-66 år)
Menn 29,3 29,6 2014
Kvinner 70,7 70,4 2014
Kjønnsfordeling blant sysselsatte i privat sektor (20-66 år)
Menn 63,0 63,4 2014
Kvinner 37,0 36,6 2014
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær
Menn .. 4,1 2. kvartal 2016
Kvinner .. 7,6 2. kvartal 2016
Gjennomsnittlig månedslønn1
Fem år tidligere Kroner per måned Periode
1Heltidsekvivalenter
Alle ansatte
Menn 37 800 46 200 2015
Kvinner 32 000 39 800 2015
Kvinners andel av menns lønn 84,7 86,1 2015
Ansatte i offentlig sektor
Menn 37 200 46 700 2015
Kvinner 32 800 40 800 2015
Kvinners andel av menns lønn 88,2 87,4 2015
Ansatte i privat sektor
Menn 37 900 46 100 2015
Kvinner 31 300 38 900 2015
Kvinners andel av menns lønn 82,6 84,4 2015
Utdanning
Ti år tidligere Fem år tidligere Prosentandel Periode
Andel med høyere utdanning t.o.m. 4 år
Menn 16,5 17,6 18,7 2015
Kvinner 22,3 24,9 27,3 2015
Andel med høyere utdanning 4+ år inkl. forskerutdanning
Menn 7,5 8,5 10,0 2015
Kvinner 4,0 5,7 8,3 2015
Kjønnsfordeling blant studenter i høyere utdanning
Menn 40,3 39,8 40,2 2015
Kvinner 59,7 60,2 59,8 2015
Kjønnsfordeling blant styrerepresentanter og daglige ledere i aksjeselskap
Ti år tidligere Fem år tidligere Prosent Periode
Styrerepresentanter i aksjeselskap
Menn 84,1 82,8 81,8 2016
Kvinner 15,9 17,2 18,2 2016
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap
Menn 88,2 59,9 58,4 2016
Kvinner 11,8 40,1 41,6 2016
Daglige ledere i aksjeselskap
Menn 86,7 85,6 84,0 2016
Kvinner 13,3 14,4 16,0 2016
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap
Menn 96,8 93,4 92,8 2016
Kvinner 3,2 6,6 7,2 2016
Kjønnnsfordeling blant folkevalgte
Åtte år tidligere Fire år tidligere Prosentandel Periode
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter
Menn 62,5 61,8 61,0 2015
Kvinner 37,5 38,2 39,0 2015
Kjønnsfordeling blant ordførere
Menn 77,4 77,9 72,0 2015
Kvinner 22,6 22,1 28,0 2015
Kjønnsfordeling blant stortingsrepresentanter
Menn 62,1 60,4 60,4 2013
Kvinner 37,9 39,6 39,6 2013
Familie
Fem år tidligere Prosentandel Periode
Andel fedre som tar full fedrekvote eller mer av foreldrepengeperioden 60,7 68,2 2014
Andel barn i kontantstøttealder som mottar kontantstøtte 26,7 23,2 2014
Helse
Prosentandel Periode
Forventet levealder ved fødsel
Menn 79,7 2015
Kvinner 83,7 2015
Andel med sykdom som begrenser hverdagen i stor grad
Menn 5 2015
Kvinner 7 2015
Andel med sykdom som begrenser hverdagen i noen grad
Menn 9 2015
Kvinner 12 2015
  • Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn én av tre kvinner jobber deltid.
  • Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt 86,1 prosent av menns månedslønn i 2015. Denne forskjellen har vært relativt stabil de siste 20 årene.
  • 60 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning, og få kvinner innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag..
  • Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger finner vi i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere
  • Menns tid til husholdsarbeid har økt de siste ti årene, mens nedgangen vi har sett i kvinners husholdsarbeid, ser ut til å flate ut.
  • Det er noen forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn, men flere kvinner enn menn lever med sykdom som skaper begrensninger i hverdagsaktiviteter. Kjønnsforskjellene har imidlertid avtatt de senere årene,. spesielt når det gjelder forventet levealder.

Figur 1. Andel personer 15-74 år i arbeidsstyrken

Figur 2. Andel personer 16 år og over, etter utdanningsnivå

Figur 3. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter

Figur 4. Forventet levealder ved fødselen