Etter nedstenging på grunn av Covid-19 i 2020 har omsetningen tatt seg opp igjen, og det ble omsatt for totalt 3,8 milliarder. Det er næringen Transport og lagring som har hatt den største omsetningen på 692 millioner, men næringen Undervisning har hatt størst økning med 142,2 prosent fra 2020.

Figur 1. Omsetning etter næringshovedområde i millioner kroner

Svak økning i antall årsverk

Det er også en økning i antall Utførte årsverk: I næringsundersøkelsen for Svalbard tilsvarer et årsverk 1687 timer. Definisjonen av utførte årsverk tar utgangspunkt i det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med.fra 2020 med totalt 4,9 prosent, og dette tilsvarer 72 årsverk. Økningen er størst innen Overnattings- og serveringsvirksomhet, som har økt med 22,8 prosent.

Figur 2. Antall årsverk etter næringshovedområde

Fortsatt kraftig vekst i investeringer

Det var en kraftig vekst i investeringene på Svalbard i 2020, og denne veksten har fortsatt i 2021. Investeringene totalt har økt med 51,1 prosent fra 2020. Det er foretatt store investeringer i boliger på Svalbard i løpet av 2021. Dette fører til at det er næringene innenfor Forretningsmessig tjenesteyting som har hatt den største veksten, med en økning på drøyt 190 millioner. Næringene innenfor Industri, elektrisitets-, gass, -damp og varmtvannsforsyning, Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet har også hatt en bra økning de to siste årene. Det er investert i en stor miljøstasjon, som bygges i perioden 2020 -2022.

Store norske har nesten doblet omsetningen for salg av kull

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG). Norsk, statseid gruveselskap som siden 1916 har drevet den norske kullproduksjonen på Svalbard. økte omsetningen fra 48 millioner i 2020 til omtrent 93 millioner i 2021. Det er de historisk høye kullprisene i markedet som er grunnen til økningen i omsetning, men det har også vært en økning i salg av kull fra 75.000 til 111.000 tonn i samme tidsrom.

All kullproduksjon foregår i dag i Gruve 7. Det ble solgt mye kull som blir brukt i industriproduksjon til Europa i 2021 og aller mest til Tyskland. De kjøpte 62.000 tonn i 2021, mot 42.000 tonn i 2020. Dette er en økning på 47 prosent. Nytt for 2021 var at de solgte en del til Nederland, nesten 17.000 tonn. Dette tilsvarer en omsetning på 24,5 millioner. De solgte også litt til Norge, men Spania kjøpte ikke lenger kull i 2021. Det viktigste for kullkraftverket utenfor Longyearbyen har tross alt vært å forsyne Longyearbyen Energiverk med kull. I henhold til årsregnskapet er driften av kullkraftverket ikke lenger lønnsom, og i 2021 ble det bestemt at det skal fases ut innen 2 – 5 år. Konsernet planlegger nå opprydding og avslutning etter mer enn 50 års drift i Gruve 7. Dette vil føre til at Norges siste kullgruve blir nedlagt.