Den største prosentvise auka finn vi i Nordland med 60 prosent fleire konkursar, følgt av Møre og Romsdal med 41 prosent. Oslo var fylket der talet på konkursar målt i absolutte tal auka mest, med 25 fleire konkursar. I Viken, Vestland og Trøndelag gjekk talet på konkursar ned.

Åtte av ti føretak som gjekk konkurs - i alt 772 - var føretakskonkursar som ikkje omfattar einskildpersonføretak, som er ein auke på 10 prosent frå same kvartal i fjor. 30 prosent av desse vart registrert innanfor byggje- og anleggsverksemd. Talet på konkursar innanfor denne næringa gjekk opp med 8 prosent.

Dei resterande 166 konkursane gjaldt einskildpersonføretak og personlege konkursar. 50 prosent av dei dreiv innanfor byggje- og anleggsverksemd. Totalt var det 30 prosent fleire konkursar innanfor denne næringa enn i same periode i fjor.

Figur 1. Opna konkursar, etter type konkurs og kvartal