De samlede investeringene i detaljhandelen økte med 4,9 prosent i 1. kvartal 2024 sammenlignet med forrige kvartal, viser For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. .

Investeringer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år.  bidro mest til oppgangen i sesongjusterte investeringer i 1. kvartal. Der var det en oppgang på 14 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2023. Investeringene her sto for 68 prosent av samlede investeringer i detaljhandelen. 

Investeringer i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler. økte med 8,5 prosent, og sto for 7,2 prosent av investeringene. 

Investeringer i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. falt med 5,6 prosent, og sto for 24 prosent av samlede investeringer. For denne typen investeringer har det nå vært fire kvartaler på rad med nedgang, som nok kan ses i sammenheng med høyere renter og relativt flat utvikling i omsetningen i detaljhandelen.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2021=100

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 1. kvartal 2024

 

Nytt basisår

Fra og med publiseringen av indeksen for 1. kvartal 2024 er referanseåret endret til 2021=100. Inntil 4. kvartal 2023 var referanseåret 2005=100.

Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen. 

 

Påsken kan påvirke de sesongjusterte tallene

Det er normalt noe større usikkerhet i de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.