De samlede investeringene i detaljhandelen fortsatte nedgangen i siste kvartal i fjor, og falt med 13 prosent sammenlignet med forrige kvartal, viser For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. .

– Etter en viss oppgang i første kvartal, falt samlede investeringer i detaljhandelen i alle tre påfølgende kvartaler i fjor. Vi må helt tilbake til pandemiåret 2020 for å finne et lavere investeringsnivå enn det vi så i fjerde kvartal i fjor, sier førstekonsulent Leonard Biermann i SSB.

– Økte renter kan forklare deler av denne nedgangen, og generelt en svakere utvikling i omsetningsvolumet i detaljhandelen kan i tillegg ha påvirket bedrifters investeringsbeslutninger, fortsetter Biermann.

Reduksjonen i investeringer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. var størst, med en nedgang på om lag 12 prosent sammenlignet med 3. kvartal, men sto likevel for nesten to tredeler av samlede investeringer. Denne andelen steg også fra drøyt 60 prosent i forrige periode.

Investeringer i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. falt med 10 prosent, og sto for ca. 27 prosent av samlede investeringer, som er en nedgang fra forrige kvartal da andelen var nærmere 30 prosent. Investeringer i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler. hadde en mer moderat nedgang, på om lag 5,7 prosent, etter to kvartaler med oppgang.

– Det er viktig å være klar over at investeringer i detaljhandelen kan svinge en del fra kvartal til kvartal, så selv om en nedgang på 13 prosent høres mye ut, er dette ikke uvanlig, sier Biermann.

 

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2023

Nytt basisår fra og med neste publisering

Fra og med publiseringen av indeksen for 1. kvartal 2024, som publiseres 7. mai, vil referanseåret bli endret til 2021=100. Inntil 4. kvartal 2023 var referanseåret 2005=100.

Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.