For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier så sesongjusteres tallseriene. viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 2. kvartal falt med 5,9 prosent fra 1. kvartal.

– Selv om investeringene falt i 2. kvartal 2023 viser trenden at detaljhandelen nå investerer mer enn før koronapandemien. Relativt høy prisstigning det siste året kan forklare en del av den høye verdien på investeringene i 2022 og videre inn i starten av 2023, sier seniorrådgiver Jørgen Berget i SSB.

Den største nedgangen i investeringene var i Omfatter nybygg og total rehabilitering av butikk-, lager- og kontorbygg, produksjonsanlegg og velferdsanlegg. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som refererer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. med et fall på 20 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal. Investeringer i Omfatter for eksempel datautstyr, kassaapparater, rengjøringsutstyr, stemplingsur, alarmanlegg, video, TV, møbler, deler inkludert montasje, samt redskap og verktøy som skal benyttes gjennom flere år. falt med 2,4 prosent. Maskiner og inventar utgjorde nesten 60 prosent av de totale investeringene mens nybygg og rehabilitering utgjorde en tredel.

Investeringer i Omfatter biler, busser, lastebiler, tilhengere og andre transportmidler. steg derimot med hele 42 prosent siste kvartal og utgjorde 7,4 prosent av de totale investeringene.

– Økningen i investeringer i biler og andre transportmidler må ses i sammenheng med relativt store investeringer i denne kategorien i 4. kvartal 2022 etterfulgt av lave investeringer i 1. kvartal 2023, sier Berget.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 2. kvartal 2023

Det er normalt noe større usikkerhet i de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.