Før sommeren inngikk Nærings- og fiskeridepartementet og SSB en femårig avtale som innebærer at SSB skal utvikle en ny og forbedret grensehandelsstatistikk. Den nye statistikken vil baseres på et langt større utvalg enn dagens grensehandelsundersøkelse og gi tall for flere detaljer knyttet til hvilke varer nordmenn handler på dagsturer til utlandet.

Bakgrunn

Den nye grensehandelsstatistikken blir en videreføring av en pilotundersøkelse som ble gjennomført i september 2019. Resultatene fra pilotundersøkelsen indikerer en viss underrapportering i dagens statistikk for grensehandel. En videreføring av grensehandelspiloten til en permanent offisiell grensehandelsstatistikk vil redusere usikkerheten og gi et mer presist datagrunnlag. Utviklingen av den nye statistikken er i gang og datainnsamling starter opp i 2022.

Hva blir nytt?

Den nye undersøkelsen vil bli basert på månedlig datainnsamlinger. Dette betyr hyppigere datainnsamling med en kortere referanseperiode, noe som vil være mindre utfordrende for de som skal svare om på spørsmål om grensehandel. Et webskjema som respondentene skal fylle ut selv erstatter telefonintervju. I tillegg vil den nye undersøkelsen ha et større utvalg, 24 000 personer i året i aldersgruppen 16-79 år mot 8000 personer i dagens undersøkelse. Nordmenns kjøp på dagsturer til utlandet vil bli fordelt på varegrupper, noe som er høyt etterspurt av brukere av statistikken.

I 2022 vil SSB samle inn data i to parallelle løp, den nye metoden som er beskrevet over og etter den gamle metoden med samlet handlebeløp samt samlet antall dagsturer per kvartal. Denne parallelle datainnsamlingen vil gjøre det enklere å kontrollere for eventuelle brudd i statistikken. En foreløpig analyse av resultatene fra den nye undersøkelsen vil bli publisert i 1. halvår 2022. Fra 2023 vil den utvidede statistikken bli publisert kvartalsvis på ssb.no og ta over publiseringen av offisiell statistikk for grensehandel.