Siden koronapandemien kom til Norge har vi sett store endringer i norsk varehandel. Innenfor alkoholomsetningen har det også vært betydelige økninger for alle varegrupper. I 1. kvartal 2021 økte omsetningen av øl målt i Alkoholliter er alkohol i ren liter. For eksempel: En liter øl med 5 % styrke vil regnes som 50 ml ren alkohol. med 17,7 prosent, og rusbrussalget økte med 40,7 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Økt omsetning av alkohol under koronapandemien betyr ikke nødvendigvis at nordmenn drikker mer. Alkoholstatistikken inkluderer nemlig ikke alkohol vi kjøper i utlandet eller på tax-free.

– Det meste av økningen i salget av alkohol det siste året handler nok om at vi har vært nødt til å kjøpe alt av alkohol på de vanlige utsalgsstedene i Norge. SSBs helsestatistikker viser at drikkevanene våre er uendret, sier Stian Elisenberg i SSB.

Dette viser seg også i tallene for grensehandel og detaljhandel. Grensehandel som aktivitet har så godt som utgått for nordmenn det siste året, og statistikken viser et fall på 97,7 prosent i antall kroner vi har lagt igjen over grensa.

– Vi ser også tydelig at enkelte grupper i detaljhandelen har økt kraftig siden koronakrisen startet. Fra 2019 til 2020 økte dagligvarehandelen og butikkhandelen med vin og brennevin med henholdsvis 17,4 og 27,7 prosent, sier Stian Elisenberg.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Vareliter per innbygger

Ser vi på omsetning målt i vareliter dekker enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 prosent, målt i antall liter per innbygger 15 år og over for vin og brennevin får vi en prosentvis økning på 23,9 og 15,8 sammenlignet med 1. kvartal 2020. Dette er kanskje ikke så overraskende for de som har sett de enorme køene utenfor vinmonopolets utsalgssteder den siste tiden.

Varegruppen med høyest prosentvis vekst er rusbrus, som har økt fra 0,84 til 1,16 vareliter per innbygger sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette tilsvarer en prosentvis vekst på hele 38,1 prosent.

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.

¹ Antall liter alkohol omsatt i 1. kvartal er rettet i ingress. Ved første publisering stod det 7 216 liter, riktig tall er 7,2 millioner liter.