Resultatene fra spørreundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren (LVM) 2022 viser at 40 prosent av befolkningen fra 15 år til 66 år har deltatt i kurs, seminarer eller lignende læringsaktiviteter de siste 12 månedene. Slik opplæring kaller vi for Ikke-formell opplæring: Omfatter kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet. Privattimer og forelesninger/foredrag som ikke inngår i en formell utdanning er også inkludert. . Det er en økning på 5 prosentpoeng, opp fra 35 prosent i 2021.

Betydelig større andel av sysselsatte (uten studenter) enn ikke-sysselsatte (uten studenter) deltok i ikke-formell opplæring: henholdsvis 49 prosent og 12 prosent. Mer utbredt deltakelse i ikke-formell opplæring i befolkningen fra 2021 til 2022 er drevet av økt deltakelse blant de sysselsatte (uten studenter), opp fra 42 til 49 prosent. Derimot har andel av ikke-sysselsatte (uten studenter) i slik opplæring gått litt ned i perioden, fra 13 til 12 prosent. 

- Økningen i ikke-formell opplæring blant sysselsatte fra 2021 til 2022 kan henge sammen med at arbeidslivet i mindre grad var påvirket av Covid-restriksjoner, og tyder på at mange arbeidsgivere og ansatte ser verdien av livslang læring, sier seniorrådgiver Anna-Lena Keute fra SSB.

Figur 1. Deltakelse i ikke-formell opplæring blant personer 15-66 år, etter arbeidsstyrkestatus, andel, 2021 og 2022. Prosent

Lærevilkårsmonitoren (LVM) er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) som begynte i 2008. Fra og med 2022 går LVM annet hvert år i partallsår. Sentrale spørsmål i denne tilleggsundersøkelsen omhandler deltakelse i opplærings- og utdanningsaktiviteter. 

NB! AKU ble fra og med 2021 lagt om. Det betyr at det er brudd i tidsseriene, også for LVM. Dette betyr at man ikke uten videre kan sammenligne tall fra før omleggingen, med tall fra etter omlegging. 

Sysselsatte defineres som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, og personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. personer som har vært inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes også som sysselsatte. 
I Lærevilkårsmonitoren blir sysselsatte personer som ikke jobber heltid spurt om de hovedsakelig betrakter seg som studenter, arbeidstakere eller annet.  Behov for opplæring er antakeligvis ulik mellom studenter som jobber ved siden av studiene og andre arbeidstakere og vi ekskluderer derfor studenter fra kategorien «sysselsatte» i denne artikkelen. Tall som inkluderer studenter er tilgjengelig på SSBs statistikkside for livslang læring. 

Færre eldre mannlige sysselsatte deltok i ikke-formell opplæring

Mye av kurs, seminarer og konferanser er jobbrelatert. Det er blant de sysselsatte (uten studenter) vi ser både en økning i og størst utbredelse av deltakelse i ikke-formell opplæring. I resten av artikkelen fokuserer vi derfor kun på denne delen av befolkningen.

Ser vi på deltakelse blant sysselsatte (uten studenter) etter kjønn kombinert med alder avdekkes et interessant mønster: Blant kvinnene var deltakelsen i ikke-formell opplæring lik i alle aldersgruppene på 52-53 prosent, mens deltakelsen blant de mannlige sysselsatte gikk ned med alder. 

53 prosent av de sysselsatte mennene i 20-årene hadde deltatt i ikke-formell opplæring, sammenlignet med henholdsvis 50, 46 og 45 prosent blant mennene i 30-årene, 40-årene og 50-årene. Lignende mønster observerer vi også i 2021.

Figur 2. Andel sysselsatte 20-59 år som deltok i ikke-formell opplæring, etter kjønn og alder, 2022. Prosent

Møre og Romsdal med størst andel sysselsatte som deltar i ikke-formell opplæring 

Deltakelse i ikke-formell opplæring har økt i hele landet. Fylket med den den kraftigste økningen, samt den største andelen sysselsatte (uten studenter) som har deltatt, var Møre og Romsdal. Her var deltagelsen på 55 prosent, opp fra 44 prosent i 2021. Fylkene med lavest andel sysselsatte (uten studenter) som deltok i ikke-formell opplæring var Agder, 45 prosent, og Viken, 46 prosent, i 2022. 

Disse to fylkene hadde også lavest deltagelse i 2021, den gang sammen med Vestland. Imidlertid har deltakerandelen i Vestland vokst med 10 prosentpoeng til 2022. Dette er nå ett av fire fylker hvor over halvparten av de sysselsatte (uten studenter) har deltatt i ikke-formell opplæring i de siste 12 månedene. 

Figur 3. Andel sysselsatte som deltok i ikke-formell opplæring, etter fylke, 2021 og 2022. Prosent