Fra høsten 2022 innførte regjeringen tilbud om 12 timers gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. SFO-deltakelsen på 1. trinn økte i alle fylker sammenlignet med skoleåret 2021-2022. Likevel er det noen fylker som skiller seg ut.

Oslo kommune har tilbudt gratis deltidsplass for alle førsteklassinger siden 2020 og har den høyeste andelen elever i ordningen. 97 prosent av elevene på 1. trinn i Oslo deltok i SFO i 2022-2023. Det er en økning på ett prosentpoeng fra året før.

Andelen av førsteklassinger som deltok på ordningen var lavest i Innlandet (86 prosent). Likevel var det en økning i Innlandet med 13 prosentpoeng fra året før. Agder hadde den største økningen fra fjoråret med 15 prosentpoeng.

Figur 1. Andel av elever på 1. årstrinn i SFO for 2021-2022 og 2022-2023 etter fylke. Prosent

Stor forskjell fra fylke til fylke på 1.-4. trinn

Selv om SFO-deltakelsen på 1. trinn har økt i alle fylker, slutter mange elever på SFO etter første klasse. Deltakelsen faller gradvis fra trinn til trinn, og kun 34 prosent av alle fjerdeklassinger deltok på SFO i 2022-2023. I Agder deltok kun 18 prosent av elevene på 4. trinn.

Oslo skilte seg ut når det gjelder elever i SFO på 1.-4. trinn. I hovedstaden deltok 94 prosent av elevene i denne gruppen på SFO i 2022-2023. Oslo kommune har tilbudt gratis SFO på 1.-3. trinn siden skoleåret 2021-2022. Deltakelsen i de resterende fylkene lå vesentlig lavere enn i Oslo. 

– Til sammenligning hadde nabofylket Viken 68 prosent, mens Nordland hadde det laveste gjennomsnittet, hvor kun 53,5 prosent av elevene benyttet seg av SFO-tilbudet på 1.-4. trinn, sier statistikkansvarlig Emmie Stolpe Foss. 

Fra august 2023 ble ordningen med gratis 12 timers SFO utvidet til også å gjelde for 2. trinn. Når tallene fra skoleåret 2023-2024 er klare, vil det være mulig å se om gratisordningen har bidratt til mindre forskjeller mellom 1. og 2. trinn. 

SFO-frafallet varierte i mindre kommuner

I store kommuner som Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø var deltakelsen høy. Der deltok over 97 prosent av førsteklassingene på SFO. Nesten halvparten av elevene på 4. trinn benyttet seg av tilbudet i disse kommunene.

Figur 2. Andel av elever i SFO for 2022-2023 etter årstrinn og kommune. Prosent

I mindre kommuner var det større frafall etter 1. trinn. I Randaberg, Stord, Enebakk, Gjesdal og Verdal gikk over 90 prosent av førsteklassingene på SFO. I disse kommunene deltok imidlertid under 10 prosent av elevene på 4. trinn. 

I andre sammenlignbare kommuner, som Nesodden, Malvik, Lillesand, Gran og Melhus, var andelen førsteklassinger i SFO like høy. Andelen elever på 4. trinn var imidlertid vesentlig høyere i de sistnevnte kommunene enn i de førstnevnte. 

Figur 3. Andel av elever i SFO for 2022-2023 etter årstrinn og kommune. Prosent

Det er sammensatte årsaker til at elever ikke benytter seg av SFO-tilbudet etter 1. trinn, men økonomiske hensyn spiller trolig en viktig rolle for valget av tilsynsordning. I 2022 var gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling uten moderasjon 2870 kr for heltidsplass og 1820 kr for deltidsplass.

– Noen familier kan synes det er mer økonomisk forsvarlig å slutte med SFO når barna blir eldre og ikke lenger trenger den samme graden av tilsyn og omsorg som SFO tilbyr, sier Emmie Stolpe Foss.

Tallene tyder på at SFO-deltakelsen øker når økonomiske støtteordninger utvides.