Nye tall fra barnehagestatistikken viser at det har blitt flere barn i alderen 1-5 år i barnehager. For barn med Heltidsplass er avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer per uke. i barnehage har antall ett-åringer økt med 4 139 fra 2021 til 2022. Dette tilsvarer en økning på 10 prosent. 

– Årsaken til at det er flere ett-åringer i barnehager i 2022 er primært de høye fødselstallene i 2021, sier Per Torstein Tuhus som er ansvarlig for statistikken og legger til at 2021-kullet er det største på flere år.

Ett-åringene er den aldersgruppen som hadde størst økning. Tre-åringene hadde også noe økning i antall fra 2021, mens de andre årskullene gikk ned.

Figur 1. Barn i barnehage, etter alder

Andelen barn i barnehage stabil

Andelen barn i alderen 1-5 år som går i barnehage holder seg stabilt og Dekningsgraden er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. I beregningen av dekningsgrad tas det ikke høyde for ventelister. ligger på 93,4 prosent i 2022, samme andel som året før.

Dekningsgraden i aldersgruppen 1-2 år hadde en oppgang på 0,7 prosentpoeng og fortsetter trenden fra forrige år. Andelen 3-5 åringer i barnehage gikk derimot noe ned, med 0,2 prosentpoeng.

Figur 2. Andel barn i barnehage, etter aldersgruppe

Flere barn i offentlige barnehager

Selv om antall barn i barnehager har økt noe fra 2021, er det stor forskjell mellom Offentlige barnehager inkluderer kommunale, statlige og fylkeskommunale barnehager. og private barnehager. Mens antall barn mellom 1 og 5 år i offentlige barnehager har økt med 2 024 barn, har antallet sunket med 1 518 barn i private barnehager.

Sammenlignet med 2021 er det kun ett-åringene i de private barnehagene som har økt i antall i 2022.

Flest småbarn på venteliste

Alle barn har rett til å få plass i barnehage etter søknad det året de fyller ett år, etter barnehageloven § 16 (lovdata.no). Dette gjelder barn som er født fra og med januar til og med november. Barn som fyller ett år innen utgangen av august, skal ha plass fra august. De barna som fyller ett år i september, oktober eller november, skal ha barnehageplass innen utgangen av bursdagsmåneden. Barn som er født i desember har krav på barnehageplass først i august i det påfølgende året.

– Siden barn ikke har lovfestet rett til barnehageplass før det er minst ett år, er det naturlig at det er flest av de yngste barna som er på venteliste, sier Per Torstein Tuhus.

Antall barn som står på venteliste varierer mellom fylkene, men Viken og Rogaland har flest med henholdsvis 1 530 og 940 barn. Fylkene med færrest barn på venteliste er Møre- og Romsdal med 203 barn og Agder med 228 barn. Av 356 kommuner hadde 157 av dem ingen barn på venteliste.

Antall barn på venteliste rapporteres på kommuneskjema til BASIL – Utdanningsdirektoratets rapporteringsløsning for barnehagesektoren. På skjemaet føres antall barn som har søkt på barnehageplass i kommunen per 15.12, men ikke fått plass. Alle barn som har søkt plass i kommunen skal føres opp uavhengig av bostedskommune. Barn som ønsker å skifte barnehage innenfor kommunen, skal ikke registreres.


Antall barn fordeles etter barnas fødselsår. Det er viktig å skille mellom ett-åringer født 1. desember - 31. desember (uten rett til plass) og født 1. januar - 30. november (med rett til plass).