SSB har tidligere skrevet om at vel 1 av 3 med skolerettet utdanning ikke jobber i skoleverket, og at det er vanligere for lærere å forlate yrket enn å komme tilbake. Men hva med de som er utdannet som barnehagelærer? Hvor mange av disse forlater yrket for å jobbe med noe annet, og er det noen som forlater yrket for å så ombestemme seg og returnere til en barnehage?

Vi vil i denne artikkelen se på Omfatter alle som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn o.l. I motsetning til begrepet lønnstakere, inngår derimot ikke frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. under 55 år som jobbet i en barnehage i 2011 og som var utdannet som barnehagelærer. Hvor mange jobbet fremdeles i en barnehage i 2021? Har noen av disse jobbet andre steder i perioden for å så komme tilbake igjen? Hvor jobbet de som ikke lenger jobbet i en barnehage?

Alder, kjønn og andre personlige kjennetegn refererer til året 2011. Det samme gjelder kjennetegn ved barnehagen; eierforhold, antall barn, sentralitet og lignende.

Vi bruker norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) som brukes for å gruppere personers utdanningsaktiviteter og utdanningsbakgrunn. Vi bruker denne grupperingen til å definere barnehagelærerutdanninger:

 • 621101 - Førskolelærerutdanning, toårig
 • 621102 - Førskolelærerutdanning, treårig
 • 621104 - Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621105 - Bachelor, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621106 - Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621107 - Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig
 • 621108 - Bachelor, Steinerhøyskolen, barnehagelærerutdanning, treårig
 • 621199 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 621999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 721101 - Hovedfagskandidat, barnehagepedagogikk
 • 721102 - Hovedfagskandidat, førskolepedagogikk
 • 721103 - Cand.polit.-utdanning, førskolepedagogikk
 • 721104 - Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig
 • 721105 - Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig
 • 721106 - Master, barnehagevitenskap, toårig
 • 721107 - Master, barnehagekunnskap: barndom i et samfunn i endring, toårig
 • 721199 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 721999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå

25 prosent jobbet i en annen næring enn barnehage

Av de 22 392 barnehagelærerne som jobbet i en barnehage i 2011, er det rundt 5 700 som jobbet et annet sted enn i barnehagen ti år senere. Vel 1 900 var ikke sysselsatt i 2021. 10,3 prosent av de som jobbet i barnehage i 2011, jobbet i et annet undervisningsyrke i 2021, 15,2 prosent jobbet i en annen næring og 8,6 prosent var ikke Sysselsatte er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka. Det gjelder også personer som var midlertidig fraværende grunnet sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver regnes også som sysselsatte.

Figur 1. Hva gjorde de som var barnehagelærere i 2011, i 2021?

I dette tilfellet vil undervisning bety at personen jobber i en næring som har næringskode som begynner på 85. ifølge SSBs næringsstandard.

2 309 av de som jobbet utenfor barnehagen jobbet innenfor undervisning. Flertallet av disse, 1 352 personer, jobbet innenfor ordinær grunnskoleundervisning. Vi finner også en stor del som jobbet innenfor pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste, andre kompetansesentre eller med annen spesialundervisning.

Ellers er det vanlig med jobber innenfor offentlig administrasjon, sosiale omsorgstjenester uten botilbud, pleie og omsorgstjenester i institusjoner og andre helsetjenester blant barnehagelærerne som har forlatt barnehageyrket.

De eldre forlater yrket

42,8 prosent av de som var i aldersgruppen 50 til 55 år jobbet ikke i barnehage ti år senere. For de yngre aldersgruppene ligger andelen på mellom 32,1 og 35,7 prosent. Kjønnsmessig er det lite forskjeller, men en noe større andel menn enn kvinner forlater yrket. 39 prosent av mennene som var i jobb i 2011, jobbet ikke i barnehage ti år senere, mens det samme gjaldt for 34,6 prosent av kvinnene.

Figur 2. Andel som fremdeles jobbet i barnehage, etter alder

Barnehagens eierforhold hadde liten betydning for andelen som forlater barnehageyrket. 35,3 prosent av de som jobbet i en privat barnehage og 34,5 prosent av de som jobbet i en offentlig barnehage i 2011 har forlatt yrket ti år senere.

7 av 10 nyutdannede fremdeles i barnehage

Av de 22 392 barnehageansatte i 2011 med barnehagelærerutdanning var det 2 076 som hadde fullført en barnehagelærerutdanning det siste året. 1375 av disse jobbet fremdeles i barnehage 10 år senere. Dette er omtrent to av tre nyutdannede. 

Den høyeste andelen med nyutdannede som forble ansatt i barnehage finner vi blant de som var mellom 40 og 49 år da de var ferdig utdannet og begynte å jobbe i barnehage. 69,2 prosent av alle som var i denne aldersgruppen i 2011 jobbet fremdeles i barnehage ti år senere. Laveste andeler finner vi blant de i aldersgruppene 30-39 år og 50-55 år, der henholdsvis 61,7 og 61,4 prosent fremdeles jobbet i barnehage ti år senere.

Figur 3. Aldersfordeling blant nyutdannede som fremdeles jobbet i barnehage ti år senere

Kjønn og eierforholdet til barnehagen har ingen betydning for andelen nyutdannede som har forlatt barnehageyrket. Omtrent to av tre både blant de kvinnelige og mannlige nyutdannede jobbet fremdeles i barnehage ti år senere.

38,7 prosent av de sysselsatte nyutdannede som ikke lenger jobbet i barnehage jobbet i andre undervisningsyrker. 13 prosent jobbet innenfor sosiale omsorgstjenester uten botilbud, 12,1 prosent jobbet innenfor offentlig administrasjon og 11,3 prosent innenfor pleie- og omsorgstjenester. Dette er ganske likt som barnehagelærere som helhet, og tilsier at de nyutdannede ikke skiller seg markant fra andre grupper når det gjelder valg av næringer utenfor barnehage.

Mange returnerer til barnehagen

Blant de 14 574 barnehagelærerne som fremdeles jobbet i barnehage i 2021, har 23,2 prosent jobbet et annet sted, vært arbeidsledig eller i permisjon eller utenfor arbeidsstyrken i løpet av de siste ti årene.

50,8 prosent av de som forlot og returnerte til yrket i perioden mellom 2011 og 2021 har vært registrert utenfor barnehagen i 4. kvartal i ett av årene i denne perioden. Kun 7,1 prosent av de som forlot og returnerte til yrket i denne perioden var utenfor barnehagen i 4. kvartal i mer enn 5 av årene fra 2011 til 2021.

Over halvparten forblir i samme barnehage

Av de 14 474 som fremdeles jobbet i barnehage ti år senere, jobbet 55,4 prosent i den Samme barnehage vil si barnehage med samme organisasjonsnummer for virksomheten i 2011 som i 2021. Det vil si at flertallet av de som forble i barnehageyrket beholdt samme arbeidsplass. 71,5 prosent av de som var i aldersgruppen 50-55 år i 2021, var i den samme barnehagen i både 2011 og i 2021. Lavest andel finner vi blant de under 30 år, hvor kun 37,8 prosent jobbet i den samme barnehagen ti år senere. Det var noe mer vanlig at kvinner, 56 prosent, enn menn, 44,5 prosent, forble i den samme barnehagen.

Det er mest vanlig å ha jobbet i en eller to barnehager hvis du fremdeles er i arbeid etter ti år. 45,3 prosent har jobbet i én barnehage, og 28,3 prosent har jobbet i to barnehager i løpet av 10-årsperioden. Kun litt over fire prosent har jobbet i fem eller flere barnehager i perioden. Hva kjennetegner de barnehagene hvor barnehagelærerne blir værende? På hvilken måte skiller de seg fra de som ikke beholder barnehagelærerne sine?

Vi finner en større andel personer som forble i samme barnehage hvis de jobbet ved en mellomstor barnehage. 59,5 prosent av barnehagelærere som jobbet i en barnehage med 51 til 75 barn jobbet i samme barnehage ti år senere. Andelen går litt ned når vi ser på de største barnehagene, altså de som har flere enn 75 barn, hvor 56 prosent forble i den samme barnehagen. Derimot er det kun 40 prosent av de som jobbet i en barnehage med 25 barn eller færre som jobbet i samme barnehage. Dette kan ha sammenheng med at små barnehager oftere legges ned enn større barnehager, slik at de som arbeider i disse barnehagene er nødt til å finne seg jobb i en annen barnehage.

Figur 4. Andel barnehagelærere som forble i samme barnehage 2011-2021, etter antall barn i barnehagen

Ser vi på barnehagens Sentralitet er en indeks med verdi for hver enkelt kommune. Fram til og med 2017 var indeksen basert kommunens beliggenhet i forhold til tettsteder og disse tettstedenes størrelse. For denne artikkelen har vi brukt sentralitetsindeksen fra 2008. valgte de som jobbet i mindre sentrale kommuner oftest å forbli i den samme barnehagen. 68,5 prosent av barnehagelærere som jobbet i en barnehage i mindre sentrale kommuner jobbet i samme barnehage ti år senere. Lavest andel med barnehagelærere som jobbet i samme barnehage finner vi i sentrale kommuner, med 51,7 prosent. Antall barnehager i kommunen kan ha betydning for om en person blir i samme barnehage, eller om hen velger å bytte arbeidsplass.

En noe større andel barnehagelærere valgte å forbli i samme barnehage hvis barnehagen var offentlig enn hvis den var privat. 58,5 prosent av de som fremdeles jobbet i barnehage i 2021 og som jobbet i en offentlig barnehage, er i den samme barnehagen som de var i 2011. For barnehagelærere som jobbet i en privat barnehage i 2011 er den samme andelen 52,7 prosent.