Artiklar om overnattingar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

 1. Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i april Artikkel 2. juni

  Det blei registrert nesten 1,7 millionar hotellovernattingar i april i år, om lag uendra frå april 2022. Ein kraftig auke i utanlandske hotellovernattingar demma opp for nedgang i norske hotellovernattingar.

 2. Utlendingane tilbake på hotell i mars Artikkel 28. april

  Ikkje sidan 2019 har det vore så mange utanlandske hotellovernattingar i ein mars månad.

 3. Overnattingar auka 19 prosent i februar Artikkel 30. mars

  Talet på ovenattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder enda på 2,1 millionar i februar 2023. Dette er ein auke på 19 prosent frå februar i fjor, men nivået er framleis noko lågare enn i februar 2020.

 4. Stor auke for hotellovernattingar i januar Artikkel 28. februar

  Ein kraftig auke i både norske og utanlandske hotellovernattingar i januar i år bidrog til ein auke 67 prosent, samanlikna med januar 2022.

 5. Sterk vekst for norsk reiseliv i 2022 Artikkel 27. januar

  Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder gjekk opp 33 prosent frå 2021 til 2022, og var i 2022 tilbake på same nivå som i 2019, året før pandemien.

2022

 1. Fleire utanlandske turistar overnatta i Noreg i november Artikkel 22. desember

  Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder auka med 3,0 prosent frå november i fjor til november i år. Auken skuldast ein oppgang i utanlandske overnattingar på heile 34 prosent.

 2. Fall i norske overnattingar i oktober Artikkel 25. november

  Nordmenn sto for 1,9 millionar overnattingar i oktober, ned 115 000 frå i fjor. Ein stor auke for utlendingar erstatta nedgangen av nordmenn. Totalt var det nesten like mange overnattingar som i same månad i fjor.

 3. 2,8 millioner overnattinger via internasjonale delingsplattformer Artikkel 2. november

  I 2021 ble det bestilt nesten 2,8 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger gjennom delingsøkonomi-plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor. Det er en økning på 12 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 var det en nedgang på 30 prosent.

 4. God september for hotella Artikkel 28. oktober

  Talet på hotellovernattingar auka med 21 prosent frå september i fjor til september i år. Ein auke for både nordmenn og utlendingar bidrog til oppgangen.

 5. Utanlandske overnattingar meir enn dobla i august Artikkel 30. september

  Talet på utanlandske overnattingar var tilbake til nivået frå før pandemien. Det var nesten 2 millionar utanlandske overnattingar i august, ein auke på 129 prosent samanlikna med august 2021. Norske overnattingar fall med 8 prosent i same periode.

 6. Færre norske overnattingar i juli Artikkel 30. august

  Norske overnattingar fall kraftig samanlikna med juli 2021. Likevel auka overnattingar totalt noko, til 6,7 millionar, som følge av ein kraftig auke i utanlandske overnattingar.

 7. Stor auke i utanlandske overnattingar i juni Artikkel 29. juli

  Det blei registrert 4,5 millionar overnattingar i juni i år, som er det høgaste talet målt for juni nokon gong. Det var ein kraftig auke i utanlandske overnattingar, men også fleire norske overnattingar samanlikna med juni 2021.

 8. Mai-rekord for overnattingar Artikkel 29. juni

  Talet på overnattingar auka med 88 prosent frå mai i fjor til mai i år. Aldri før har så mange nordmenn overnatta ved dei norske overnattingsverksemdene i en mai månad. Sett bort frå sesongvariasjonar er overnattingane no på om lag same nivå som februar 2019.

 9. April-rekord for overnattingar Artikkel 27. mai

  Det blei registrert nesten 2,4 millionar overnattingar i april i år, som er det høgaste talet som er målt for april nokon gong. Det var ein kraftig auke i overnattingar for både nordmenn og utlendingar samanlikna med april 2021.

 10. Marsrekord for nordmenn på hotell Artikkel 27. april

  Etter at to år med varierande grad av reiserestriksjonar i Noreg var over, auka talet på både norske og utanlandske overnattingar til same nivå som før pandemien. På hotella blei det sett marsrekord for norske gjester.