Tall fra statistikken Jernbanetransport viser at persontransporten økte betydelig fra 2021 til 2022. Transportarbeidet for persontrafikk med tog økte fra 1,8 milliarder til 3,1 milliarder Samlet reiselengde. Antall passasjerer ombord multiplisert med kjørelengde i rute.. Godstransporten med jernbane avtok med 4,1 millioner tonn fra 2021 til 2022, mens godstransportarbeidet avtok med 0,1 milliarder Transportmengden i tonn multiplisert med distansen fraktet. i 2022. Nasjonal godstransport er omtrent uendret fra 2021 til 2022, mens den internasjonale godstransporten har gått noe ned. 

Figur 1. Jernbanetransport

Persontransport med tog har de siste årene vært sterkt preget av ulike nasjonale og lokale tiltak for å håndtere koronasituasjonen. I 2022 kom mange av passasjerene tilbake til togene, men fortsatt er antall passasjerer omtrent 17 prosent lavere enn i 2019. Den grensekryssende togtrafikken var hardest rammet av koronatiltak, og det er nå denne trafikken som har sterkest prosentvis vekst fra 2021 til 2022. Det har også vært stor relativ vekst for Flåmsbana og Flytoget, mens lokaltog i Stavangerområdet har hatt lavest relativ vekst i passasjertall fra 2021 til 2022.

Redusert import

Av de 33,5 millionene tonn gods fraktet med jernbane, så ble 18,6 millioner tonn fraktet til Norge, 3,2 millioner tonn fraktet ut av Norge og 11,7 millioner tonn fraktet innen Norge. Det er særlig antall tonn importert som er redusert fra 2021.

Figur 2. Jernbanetransport. Antall tonn gods