Tall fra statistikken Jernbanetransport viser at godstransporten økte med 728 000 tonn fra 2020 til 2021. Godstransportarbeidet med jernbane utgjorde 4,3 milliarder Transportmengden i tonn multiplisert med distansen fraktet. i 2021, en økning på 5 prosent. Passasjertransporten med jernbane hadde en nedgang på 3 prosent fra 2020 til 2021. Samtidig ble transportarbeidet for persontrafikk med tog redusert med 1 prosent til litt under 1,8 milliarder Samlet reiselengde. Antall passasjerer ombord multiplisert med kjørelengde i rute..

Figur 1. Jernbanetransport

Nedgang i persontrafikk

Persontrafikk med tog har bare halvparten så mange passasjerer sammenlignet med før ulike nasjonale og lokale tiltak ble innført for å håndtere koronasituasjonen. Den grensekryssende togtrafikken er hardest rammet med en nedgang i antall passasjerer på 96 prosent fra 2019 til 2021. Sett på kvartalsnivå viser statistikken en passasjervekst i 4. kvartal 2021 som følge av gjenåpningen i september frem til nye nasjonale tiltak ble innført i desember.

Økt godstransport over grensen

Av de 37,6 millioner tonn gods fraktet med jernbane, så ble 22,1 millioner tonn fraktet til Norge, 3,7 millioner tonn fraktet ut av Norge og 11,8 millioner tonn fraktet innen Norge. Eksport og import med jernbane har økt med henholdsvis 25 og 6 prosent.

Figur 2. Jernbanetransport. Antall tonn gods

I 2021 utgjorde malmtransporten 75 prosent av alt gods som ble fraktet med jernbane i Norge, og 97 prosent av alt importgods. Samtidig utgjorde transporten av produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 70 prosent av alt eksportgods.