Statistikken Drosjetransport viser at antallet kjørte kilometer med passasjerer i bilen var stabilt i seksårsperioden 2014-2019. Fra 2019 til 2020 sank antallet kilometer med passasjerer med 31 prosent fra 282 millioner i 2019 til 195 i 2020. Nedgangen skyldes redusert aktivitet som følge av koronatiltakene fra midten av mars 2020. Fra 2020 til 2021 steg antallet kilometer med passasjer i bilen 14 prosent til 222 millioner. Antallet besatte kilometer i 2021 var 21 prosent lavere enn i 2019.

Figur 1. Kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen (1 000 km). 2014-2021

1 av 15 kroner kontant

I 2021 ble 7 prosent av total omsetning betalt kontant. Det var en oppgang på 7 prosent sammenlignet med 2020. I 2021 hadde Oslo størst andel kontant betaling, 12 prosent. Andelen var lavest i Innlandet med 2 prosent.

Figur 2. Andel kontant omsetning. 2014-2021. Prosent

Skatteetaten samler årlig inn opplysninger fra fysiske og elektroniske drosjesentraler om foretakene som er tildelt løyver til å kjøre drosje. Skatteetaten henter inn data om kontantomsetning, elektronisk omsetning, kjørte kilometer og opptatte kilometer. Skatteetaten bruker denne informasjonen til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB gjenbruker opplysningene til å lage statistikk.