Arealbruk og arealressurser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13900: Arealreserver til boligbebyggelse i kommuneplan, etter arealformål og arealklasse (dekar) (K) 2022

Anne Rørholt, Statistisk sentralbyrå
+47 900 86 746
31.01.2023 08:00
Areal:
dekar
Areal:
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bebyggelse og anlegg , Boligbebyggelse , Sentrumsformål ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Arealreserver er områder i kommuneplanen som er avsatt til utbygging, men som ikke er utbygd. Arealer som er vernet, uegnet eller på annen måte uforenelig med bygging er trukket fra. Arealreserver til boligbebyggelse inkluderer her både områder avsatt til boligbebyggelse og områder avsatt til andre arealformål innen bebyggelse og anlegg, der boligbygging er en mulighet.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

arealformål

Arealformål er et hovedelement i kommuneplanens arealdel som angir med rettslig bindende virkning hva arealet kan nyttes til. Arealformålene deles inn i hovedformål, som igjen kan deles i underformål. De ulike arealformålene angis ved bruk av farger og koder. Arealformålene fra 1985 har en 3-sifret kode, fra 2008 har de en 4-sifret kode.

arealklasse

Arealklasse inneholder arealtyper slik de er angitt i egenskapen Artype i AR5, det vil si at arealet er inndelt etter arealdekke i klassene bebygd område, jordbruksareal, skog, åpen fastmark, myr og annet. Bebygd område inkluderer samferdsel, og kategorien Annet areal omfatter øvrige arealtyper som blokkmark, vann, bre og områder som ikke er kartlagt.