Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13556: Kommunefordelt arbeidsstyrkestatus (inkl. NEET) for personer 15-29 år, etter bosted, alder og kjønn (K) 2008 - 2022

Malin Pettersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 563
Vilde Røv, Statistisk sentralbyrå
+47 90471408
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
11.01.2024 08:00
Bosatte:
personer
Andel av bosatte (prosent):
prosent
Bosatte:
Uken som inneholder den 16. november
Andel av bosatte (prosent):
Uken som inneholder den 16. november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tabellen ble 11. januar 2024 oppdatert med endelige tall for 2022. Se fotnotene nedenfor for mer informasjon.
SSB offentliggjør ikke tall som medfører fare for avsløring av enkeltopplysninger om personer eller husholdninger. For å sikre dette benyttes metoden «avrunding» i denne statistikken ved å avrunde celler i statistikkbanktabellene som inneholder enere eller toere til null eller tre. Endelige tall
Tabellen ble 11. januar 2024 oppdatert med endelige tall for 2022 etter at opplysningene om hvem som var selvstendig næringsdrivende i statistikkåret ble tilgjengelige. I de tidligere publiserte tallene ble informasjon om selvstendig næringsdrivende fra 2021 benyttet for å bedre statistikkens aktualitet, altså året før statistikkåret. Dette betegnes som foreløpige tall og innebar noe større usikkerhet i tallene. For mer informasjon, se delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken».
Prioritert arbeidsstyrkestatus
I denne statistikken beregnes det én status for den enkelte persons forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser. For personer som er aktive i flere statuser samtidig, synliggjøres den høyest prioriterte statusen (for sysselsatte de to høyest prioriterte statusene). Denne statusen er basert på en bestemt prioritering som for eksempel gjør at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. Les mer om dette under «Definisjoner» i «Om statistikken».

Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak
Følgende arbeidsstyrkestatuser fra nivå 2 inngår i nivå 4 som «Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (inkl. NEET for personer 15-29 år)»: «Registrerte arbeidsledige», «Mottakere av arbeidsavklaringspenger/uføretrygd», «Mottakere av AFP/alderspensjon» og «Andre». For aldersgruppen 15-29 år omtales de som er utenfor gjerne som NEET (Not in Education, Employment or Training). Les mer om dette under «Definisjoner» i «Om statistikken».
Folkeregistrert adresse
Folkeregistrert bostedskommune og -fylke brukes her ved fordeling etter region. I aldersgruppen 15-29 år vil nok en del av de yngste fortsatt ha folkeregistrert adresse hos sine foresatte, selv om de har flyttet ut hjemmefra. Særlig kan det gjelde personer som flytter for å studere, siden det er frivillig å melde flytting for studenter.
Manglende rapportering
SSB mangler rapportering av antall elever under utdanning fra et fåtall skoler. Dette påvirker i størst grad antallet og andelen utenfor i enkelte små kommuner.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.