Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

13050: Kjønn og yrke (4-siffernivå) for ansatte i staten. Årsgjennomsnitt 2016 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9 Alle yrker , 1 Ledere , 2 Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken over ansatte i staten dekker de samme enhetene som inngår i statsregnskapet.no. Dermed dekker statistikken departementene, Stortinget, Sametinget, Domstolene i Norge, statsministerens kontor, med underliggende virksomheter. Helseforetakene og offentlig kontrollerte enheter som statens forretningsdrift og statlig eide aksjeselskap (som Equinor, Telenor, Statskraft, mv.) inngår ikke i populasjonen. Den største forskjellen mellom statistikken over ansatte i staten og andre statistikker som gir tall for statsforvaltningen (definert som alle enheter med sektorkode 6100), er at statsforvaltningen også inkluderer helseforetakene. Videre omfatter tallene alle ordinære og maritime arbeidsforhold, alle jobber (hoved- og biarbeidsforhold), både bosatte og ikke-bosatte og alle uansett alder. Statistikken omfatter ikke selvstendig næringsdrivende, vernepliktige eller oppdragstakere/frilansere. Tallene er gjennomsnitt av alle månedene i året. Mer informasjon i artikkelen 'Flere jobber i staten' Kategorien «Øvrige yrker» inneholder yrkene der antall avtalte årsverk er under 10. Yrkeskategorien «1213 Strategi- og planleggingssjefer» er inkludert i «1219 Andre administrative ledere». Altså inneholder «1219 Andre administrative ledere» både antallene med yrke «1213 - Strategi- og planleggingssjefer» og antallene med yrke «1219 Andre administrative ledere».

Brukerveiledning for statistikkbanken