Sammenlikning av prisnivå i Europa

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13007: Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustert utgift, etter utgiftsgruppe og land (EU27) 2009 - 2022

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
Birte Larsen Sandstå, Statistisk sentralbyrå
+47 92 60 56 03
Estrellita Rauan, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 65
18.12.2023 08:00
Kjøpekraftspariteter (EU27=1):
antall enheter nasjonal valuta per kjøpekraftsstandard
Prisnivåindekser (EU27=100):
indeks
Prisnivåjustert utgift (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
kjøpekraftsstandard (mill.)
Prisnivåjustert utgift per innbygger (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
kjøpekraftsstandard
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU27=100):
indeks
Kjøpekraftspariteter (EU27=1):
Kalenderåret
Prisnivåindekser (EU27=100):
Kalenderåret
Prisnivåjustert utgift (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
Kalenderåret
Prisnivåjustert utgift per innbygger (i Kjøpekraftsstandard, PPS):
Kalenderåret
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU27=100):
Kalenderåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Bruttonasjonalprodukt , A01 Personlig konsum , A0101 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer ,

Valgt 0 av totalt 61

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EU (27 land, 2020-) , Norge , Island ,

Valgt 0 av totalt 40

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tall som publiseres i juni er foreløpige tall. Endelige tall publiseres i desember.

statistikkvariabel

Kjøpekraftspariteter (EU27=1)

Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU27.

Prisnivåindekser (EU27=100)

En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.

Prisnivåjustert utgift per innbygger (i Kjøpekraftsstandard, PPS)

Prisnivåjustert utgift er utgiften for et gitt utgiftsaggregat i nasjonal valuta omregnet til et felles prisnivå for alle land. Prisnivåjustert utgift er definert som utgift i nasjonal valuta dividert med kjøpekraftspariteten.

Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU27=100)

Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU27=100.