Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

12438: Landbakgrunn og arbeidsstyrkestatus for personer 15 år og eldre 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 11 Valgte

Søk

prioritert arbeidsstyrkestatus Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Nadiya Fedoryshyn, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 345
naf@ssb.no

Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Måleenhet
Bosatte:
personer
Andel av bosatte (prosent):
prosent
Referansetid
Bosatte:
16.11.
Andel av bosatte (prosent):
16.11.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Fra og med 2015 bygger statistikken om sysselsatte på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger.
Med utdanningsnivå i denne statistikken menes høyeste fullførte utdanningsnivå i referanseåret.
prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».
utdanningsnivå
Utdanningsnivå i alt
SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for en del innvandrere. For disse har man i denne statistikken beregnet (imputert) utdanningsnivå fra og med 2008. Formålet med dette er å kunne gi bedre statistikk på aggregert nivå over utdanningsnivå for innvandrere som står med uoppgitt i registeret.
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
prioritert arbeidsstyrkestatus
Sysselsatte ellers
Sysselsatte ellers omfatter sysselsatte som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av sysselsatte. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.
Andre ordninger
Andre ordninger inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad og sosialhjelp.

Brukerveiledning for statistikkbanken